Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:42:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 279 z dnia 16 czerwca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1414/279/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1415/279/III/2009 wyrażenia zgody Panu Mariuszowi Nowakowi na dodatkowe zatrudnienie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
1416/279/III/2009 wyrażenia zgody Panu Tomaszowi Zejerowi na zmniejszenie wymiaru czasu pracy z tytułu udzielania świadczeń medycznych, w charakterze starszego asystenta w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.
1417/279/III/2009 zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Radzionków na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015".
1418/279/III/2009 zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013- 2018”
1419/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1420/279/III/2009 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
1421/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
1422/279/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
1423/279/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, poprzez utworzenie Oddziału psychiatrycznego ogólnego 07 z Pododdziałem internistyczno-detoksykacyjnym oraz likwidację Oddziału psychiatrycznego internistycznego z Pododdziałem psychiatrycznym geriatrycznym i Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjnego).
1424/279/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
1425/279/III/2009 przystąpienia do organizacji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” i przyjęcia regulaminu konkursu w roku 2009.
1426/279/III/2009 zatwierdzenia zmian Statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach.
1427/279/III/2009 zmiany uchwały nr 687/253/III/2009 z dnia 26.03.2009 roku
1428/279/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 743/ZD/2009
1429/279/III/2009 zmiany uchwały nr 600/252/III/2009 i zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 620/ZD/2009 z 3.04.2009 roku z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1430/279/III/2009 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Rybniku, będącej w użytkowaniu Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, oznaczonej jako działka nr 3729/41.
1431/279/III/2009 darowizny na rzecz Powiatu Bielskiego nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bystrej, Gmina Wilkowice, przy ulicach Juliana Fałata i Wyzwolenia
1432/279/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1433/279/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1434/279/III/2009 w sprawie wyrażenia zgody Śląskiemu Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach na udział w konkursie na realizację projektu „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN
1435/279/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego Nr 12 znajdującego się w klatce nr 47 budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
1436/279/III/2009 zawarcie Porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1437/279/III/2009 zawarcie Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1438/279/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 7/KT/2008 z dnia 17.03.2008 r. z Miastem i Gminą Sośnicowice
1439/279/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 8/KT/2008 z dnia 17.03.2008 r. z Miastem i Gminą Sośnicowice
1440/279/III/2009 Zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009 oraz zawarcia umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
1441/279/III/2009 wydania opinii
1442/279/III/2009 wydania opinii
1443/279/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania pn. „Dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Konopiskach” oraz zawarcia umowy
1444/279/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach - budowa jednokondygnacyjnego budynku garażu otwartego, częściowo zagłębionego, z parkingiem na dachu”.
1445/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Łąckiej-Matusiewicz – Dyrektorowi Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1446/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Macioł – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1447/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Cekiera – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1448/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Wesołowskiemu – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1449/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dagmarze Soszyńskiej-Lisiakiewicz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1450/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Czopikowi – Sekretarzowi Województwa Śląskiego
1451/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Romańskiemu – Dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
1452/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Miruk-Mirskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
1453/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Targosz – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
1454/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamora – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
1455/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zdańskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
1456/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Bucka - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1457/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamora – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
1458/279/III/2009 zmiany listy stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1459/279/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja dziewiąta
1460/279/III/2009 zmiany uchwały nr 856/260/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2008 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
1461/279/III/2009 zmiany Uchwały nr 884/159/III/2008 z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w latach 2007-2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
1462/279/III/2009 zmiany Uchwały nr 642/252/III/2009 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim”.
1463/279/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 10/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1464/279/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 545 / 249 / III/2009 z dnia 12.03.2009 r. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosków, złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1465/279/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1466/279/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego dla Województwa Śląskiego.
1467/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu
1468/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1469/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1470/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
1471/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1472/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
1473/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1474/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1475/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1476/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1477/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1478/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
1479/279/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
1480/279/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1177 / 271/ III/ 2009 z dnia 21 maja 2009 roku. o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1481/279/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 912 /262 / III/ 2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1482/279/III/2009 zmiany uchwały nr 1181/271/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 09.01.00-072/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1483/279/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ,,PKP Przewozy Regionalne’’ spółka z o.o.
1484/279/III/2009 przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany statutu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713