Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:52:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 276 z dnia 4 czerwca 2009

Nr uchwałyW sprawie
1324/276/III/2009 Przyjęcia wzoru umowy w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009.
1325/276/III/2009 Przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2009.
1326/276/III/2009 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego w logo Śląskiej Szkoły Kardiologii
1327/276/III/2009 zatwierdzenia wzoru umowy dotacji celowej
1329/276/III/2009 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 36.140 zł na realizację zadania wykonywanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa
1330/276/III/2009 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 81.250 zł na realizację zadania wykonywanego przez Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk“ im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa
1331/276/III/2009 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 80.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa
1332/276/III/2009 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 50.000 zł na realizację zadania wykonywanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa
1333/276/III/2009 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 190.510 zł na realizację zadania wykonywanego przez Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach w ramach programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa
1334/276/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację przez Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu dwóch budynków magazynowych położonych na terenie nieruchomości w Dąbrowie Górniczej.
1335/276/III/2009 zmiany planu finansowo-rzeczowego w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
1336/276/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 0,2937, znajdującej się w Raciborzu przy ul. Chrobrego 1A.
1337/276/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Miasto Tychy, dofinansowanego w 2008 r. ze środków budżetu Województwa Śląskiego
1338/276/III/2009 zatwierdzenia rozliczeń umów dotacji dla zadań dofinansowanych w roku 2008 środkami z budżetu Województwa Śląskiego, realizowanych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
1339/276/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kopiec – Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
1340/276/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Michałowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
1341/276/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Knapik-Walka – Dyrektorowi Wydziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1342/276/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kopiec - Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
1343/276/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – Zastępcy Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1344/276/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kopiec - Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
1345/276/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 1 w Bielsku-Białej, na czas oznaczony do lat 3
1346/276/III/2009 dokonania podziału nieruchomości położonej na terenie lotniska w Pyrzowicach
1347/276/III/2009 udzielenia bonifikat od cen 38 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47- 49, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali mieszkalnych.
1348/276/III/2009 przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu użytkowego nr 3 znajdującego się w Katowicach w budynku przy ul. Kościuszki 3 z wejściem od ul. Konopnickiej 1, stanowiącego własność Województwa Śląskiego
1349/276/III/2009 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2009 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1350/276/III/2009 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2009 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1351/276/III/2009 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2009 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
1352/276/III/2009 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2009 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białe
1353/276/III/2009 dokonania podziału środków na realizację projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Partnerów projektu
1354/276/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 9/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1355/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Teatru Rozrywki w Chorzowie
1356/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
1357/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Opery Śląskiej w Bytomiu
1358/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
1359/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Filharmonii Śląskiej w Katowicach
1360/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
1361/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
1362/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum w Bielsku-Białej
1363/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum Zamkowego w Pszczynie
1364/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
1365/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
1366/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum Śląskiego w Katowicach
1367/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Instytucji Kultury „Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej” w Katowicach
1368/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Instytucji Filmowej “Silesia-Film” w Katowicach
1369/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
1370/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1371/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Biblioteki Śląskiej w Katowicach
1372/276/III/2009 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
1373/276/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Tworóg
1374/276/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1/2009 do Porozumienia z dnia 10.10.2008 r. w sprawie zapewnienia warunków wykonania Umowy Finansowej nr 24.128 zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu
1375/276/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Kalety
1376/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
1377/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
1378/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce-Zdroju
1379/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
1380/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego” w Rybniku.
1381/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
1382/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „ WOM” w Częstochowie
1383/276/III/2009 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
1384/276/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2009 roku (dla ofert złożonych w terminie od dnia 24 lutego do dnia 10 kwietnia 2009 roku)
1385/276/III/2009 podpisania Aneksu Nr 1 do umowy NR 1517/ZD/2008 z dnia 20 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i „Zakładem Usług Rehabilitacyjno - Socjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Katowicach
1386/276/III/2009 wydania opinii
1387/276/III/2009 wydania opinii
1388/276/III/2009 wydania opinii
1389/276/III/2009 wydania opinii
1390/276/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku - Białej
1391/276/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
1392/276/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 810/IW/2009 z dnia 31.03.2009 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Chorzowsko – Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chorzowie
1393/276/III/2009 uchylenia uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
1394/276/III/2009 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
1395/276/III/2009 wydania opinii
1396/276/III/2009 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czeladzi, oznaczonej jako działka nr 67/66
1397/276/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
1398/276/III/2009 zawarcia umowy z Gminą Katowice dotyczącej udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego w 2009r. pomocy finansowej Gminie Katowice w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie koncertu plenerowego pod tytułem: Proszę Państwa, 20 lat temu skończył się w Polsce komunizm.
1399/276/III/2009 zawarcia z Muzeum w Sosnowcu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej stanowiącej równowartość Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2008 roku
1400/276/III/2009 zawarcia z Muzeum Zagłębia w Będzinie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej stanowiącej równowartość Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne 2008 roku
1401/276/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1402/276/III/2009 zawarcia umowy z Pracownią Sztuk Plastycznych Spółka z o.o. w Warszawie na wykonanie zabudowy stoiska podczas imprezy promującej produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dniach 27-28 czerwca 2009 roku
1403/276/III/2009 w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone z przeznaczeniem pod inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 w miejscowości Strzyżowice i Psary”
1404/276/III/2009 udziału Województwa Śląskiego w VII Wielkim Pikniku Pszczyńskim”w dniu 21 czerwca 2009r. poprzez wykupienie pakietu sponsorskiego.
1405/276/III/2009 przyjęcia zmian do zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1406/276/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713