Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:15:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 273 z dnia 28 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
1262/273/III/2009 wyboru do dofinansowania projektu kluczowego pn.: „Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza „w ramach Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1263/273/III/2009 w sprawie przyjęcia Regionalnej Bazy Ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1264/273/III/2009 zmiany uchwały nr 979/263/III/2009 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie przyjęcia listy rezerwowej projektów, w ramach naboru nr 05.01.00-002/07 dla Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Priorytet V Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1265/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej-Zamora Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, z siedzibą przy ulicy Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 7
1266/273/III/2009 Zmiana uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 stycznia 2009 r. Nr 7/224/III/2009 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2008 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO KL z póĽniejszymi zmianami.
1267/273/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 8/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1268/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Noga – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
1269/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Koczur – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
1270/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Soleckiemu – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
1271/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kupiec – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
1272/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staś – Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego
1273/273/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1274/273/III/2009 podpisania aneksu do umowy Nr 1672/ZD/2004 z dnia 03 grudnia 2004r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska
1275/273/III/2009 w sprawie przyznania dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.
1276/273/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
1278/273/III/2009 powołania Śląskiej Rady Innowacji
1279/273/III/2009 powołania Komisji Ekspertów Śląskiej Rady Innowacji ds. Programu Wykonawczego 2009-2010
1280/273/III/2009 przyjęcia i zatwierdzenia listy rankingowej projektów złożonych do szóstej edycji „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi”.
1281/273/III/2009 przyjęcia „Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2008”.
1282/273/III/2009 przedłożenia Sejmikowi Województwa Śląskiego, Ministrowi Środowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „ Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2008 ”.
1283/273/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i modernizacja koryta cieku Drożdżów w km 0+436 ÷ 1+036 w miejscowości Cisiec, Gmina Węgierska Górka zniszczonego w wyniku powodzi
1284/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu Instytucji Pośredniczącej pt. „Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego gmin województwa śląskiego” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Instytucją Pośredniczą
1285/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu Instytucji Pośredniczącej pt. „Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Instytucją Pośredniczą
1286/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu Instytucji Pośredniczącej pt. „Badanie wpływu inwestycji w innowacje na konkurencyjność przedsiębiorstw/sektora MSP w województwie śląskim” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Instytucją Pośredniczą
1287/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu Instytucji Pośredniczącej pt. „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Instytucją Pośredniczą
1288/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu Instytucji Pośredniczącej pt. „Diagnoza ewolucji barier rozwoju sektora MSP w województwie śląskim” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej – projekty systemowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą II stopnia a Instytucją Pośredniczą
1289/273/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zasad wnoszenia przez Województwo Śląskie do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji.
1290/273/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2009 – 2012
1291/273/III/2009 powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
1292/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Bucka – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach z siedzibą przy ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice
1293/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Bucka – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach z siedzibą przy ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice
1294/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Bucka – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach z siedzibą przy ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice
1295/273/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
1296/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 83/KT/2007 z Miastem Żywiec
1297/273/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Ruda Śląska o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej
1298/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
1299/273/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Wodzisław Ślaski
1300/273/III/2009 zawarcia Umowy z Miastem Wodzisław Śląski
1301/273/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych na czas oznaczony 4 miesięcy w trybie bezprzetargowym na rzecz „Polna” Sp. z o.o
1302/273/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Cieszyn
1303/273/III/2009 zawarcia porozumienia z Miastem na prawach powiatu Ruda Śląska dotyczącego nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
1304/273/III/2009 zawarcia porozumienia z Miastem na prawach powiatu Ruda Śląska dotyczącego nieruchomości wydzielonych na mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
1305/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 41/KT/2008 z Gminą Siewierz
1306/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy nr 359/KT/2007 z Gminą Poraj
1307/273/III/2009 zmiany Planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009 – korekta kwiecień
1308/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 20/KT/2007 z Gminą Poraj
1309/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 22/KT/2008 z Gminą MiedĽno
1310/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia nr 21/KT/2008 z Gminą MiedĽno
1311/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 250/KT/2008 z Gminą MiedĽno
1312/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 252/KT/2008 z Gminą MiedĽno
1313/273/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu umowy dzierżawy pomieszczeń w drodze bezprzetargowej, na okres lat 3, na rzecz podmiotów, które zostaną wyłonione w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1314/273/III/2009 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice w roku 2009” w zakresie dla Miasta Ruda Śląska
1315/273/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 138/KT/2008 z Gminą Świerklaniec
1316/273/III/2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń na okres lat 3 przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie w drodze bezprzetargowej na rzecz podmiotu wyłonionego w drodze konkursu ofert na świadczenia medyczne dla Szpitala, w celu prowadzenia działalności z zakresu histopatologii.
1317/273/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr 641/IW/2009 z dnia 6.04.2009 roku dotyczącego zadania „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 400 dla Stadionu Śląskiego na odcinku od studni KS4 do komory włączeniowej KIST”
1318/273/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 1600/IW/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku związanego z aktualizacją Harmonogramu rzeczowo-finansowego
1319/273/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr 72/IW/2008 z dnia 18 lutego 2008 roku związanego z aktualizacją Harmonogramu rzeczowo-finansowego
1320/273/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713