Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:08:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 272 z dnia 26 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
1207/272/III/2009 zawarcia z Miastem Chorzów umowy w sprawie udzielenia w 2009r. samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 4.000,-zł
1208/272/III/2009 powołania Pana Bogdana Kuboszka na stanowisko zastępcy dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
1209/272/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1210/272/III/2009 W sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr 04.02.00-060/09 dla Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej, Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1211/272/III/2009 W sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 04.02.00-060/08 z działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1212/272/III/2009 Zatwierdzenia wzoru „Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zawieranej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem Systemowym.
1213/272/III/2009 Zatwierdzenia wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zawieranej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.
1214/272/III/2009 Zawarcie umów o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2008 przy zmniejszonych kwotach dofinansowania
1215/272/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 988/263/III/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. dotyczącej powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla obszarów: Zatrudnienie, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Edukacja oraz Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich.
1216/272/III/2009 zatwierdzenia zmiany do Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
1217/272/III/2009 udzielenia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do zawarcia porozumienia z Samorządowym Krajem Żylińskim (Žilinský samosprávny kraj) oraz realizacji projektu „Pomáhajme ľuďom spoločne“ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
1218/272/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasada-Chorab - Dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, z siedzibą przy ulicy Juliana Tuwima 14a, 41 – 250 CzeladĽ
1219/272/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1220/272/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1221/272/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1222/272/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych Inwestor SA w Katowicach
1223/272/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2b wprowadzającego zmiany do umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych, kolejowych przewozów osób na obszarze Województwa Śląskiego w 2009 roku przez „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie.
1224/272/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Bilans wodny i wodno-gospodarczy Województwa Śląskiego dla potrzeb opracowania programu małej retencji
1225/272/III/2009 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Bierawka nr 1.
1226/272/III/2009 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Kłodnica - nr 1.
1227/272/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bestwina”.
1228/272/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w Kolegium
1229/272/III/2009 przyznania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwot dodatkowego dofinansowania działalności zakładów aktywności zawodowej, funkcjonujących w Województwie Śląskim w 2009r.
1230/272/III/2009 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej
1231/272/III/2009 ogłoszenia konkursu ofert na realizację 4 programów zdrowotnych zawartych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008-2010”.
1232/272/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2009r.
1233/272/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu umowy dzierżawy budynku kuchni szpitalnej wraz z parkiem maszynowym i wyposażeniem na czas oznaczony do lat 3, w celu prowadzenia działalności z zakresu codziennego żywienia.
1234/272/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju.
1235/272/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla Muzeum w Bielsku Białej obejmującego zadnie pn.: „Przygotowanie niezbędnej dokumentacji poprzedzającej ogłoszenie konkursów w sprawie wykonania projektów technicznych: zadaszenia dziedzińca zamkowego oraz zagospodarowania otoczenia Zamku Sułkowskich”, do realizacji ze środków budżetu Województwa Śląskiego oraz zawarcie umowy dotacji.
1236/272/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń Muzeum na III piętrze od nr 1 do nr 7, korytarza oraz poddasza” oraz zawarcia umowy dotacji.
1237/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1238/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1239/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Lublinieckim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1240/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1241/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1242/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1243/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1244/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Mikołowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1245/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1246/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Raciborskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1247/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1248/272/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1249/272/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsko - Białej.
1250/272/III/2009 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
1251/272/III/2009 wydania opinii
1252/272/III/2009 wydania opinii
1253/272/III/2009 zawarcia z Gminą Wilkowice umowy w sprawie zwrotu, na rzecz Śląskiego Zarządu Nieruchomości - jednostki budżetowej Województwa Śląskiego, nakładów poniesionych w latach 2006 - 2007 na remont budynku nr 2G przy ulicy Fałata w Bystrej
1254/272/III/2009 w sprawie przyjęcia zasad udzielania pożyczek zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
1255/272/III/2009 zawarcia umowy pożyczki w kwocie 2 125 000 zł z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1256/272/III/2009 zawarcia umowy pożyczki w kwocie 52 425 zł ze Szpitalem Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
1257/272/III/2009 zawarcia umowy pożyczki w kwocie 2 646 034 zł z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1258/272/III/2009 zawarcia umowy pożyczki w kwocie 6 375 000 zł z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
1259/272/III/2009 zawarcia umowy pożyczki w kwocie 17 475 zł ze Szpitalem Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
1260/272/III/2009 zawarcia umowy pożyczki w kwocie 1 258 844 zł z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1261/272/III/2009 zasad wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla dyrektorów samorządowych wojewódzkich osób prawnych – wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713