Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:05:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 271 z dnia 21 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
1168/271/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn Regulacja cieku Łękawka w km 1+300 – 1+843 w gminie Bestwina i Wilamowice, powiat bielski
1169/271/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w sprawie wynajmu powierzchni oraz zabudowy sal w celu zorganizowania XVIII Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim.
1170/271/III/2009 przyjęcia wzoru umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, zawieranej pomiędzy Samorządem Województwa a Lokalną Grupą Działania, wybraną do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi IV „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
1171/271/III/2009 Zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy w sprawie udzielenia samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 18 685,50 zł.
1172/271/III/2009 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 724/256/III/2009 z dn.07 kwietnia 2009 r. o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.1. Obszary Wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1173/271/III/2009 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 794/257/III/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1174/271/III/2009 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 723/256/III/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 r o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1175/271/III/2009 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 907/262/III/2009 dnia 28 kwietnia 2009 r. o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1176/271/III/2009 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 908/262/III/2009 dnia 28 kwietnia 2009 r. o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 908/262/III/2009 dnia 28 kwietnia 2009 r. o wyborze do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1177/271/III/2009 W sprawie wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
1178/271/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 7/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1179/271/III/2009 W sprawie przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja ósma
1180/271/III/2009 W sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach naboru nr 09.01.00-072/09 dla Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowiącej podstawę wyboru projektów do dofinansowania.
1181/271/III/2009 W sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 09.01.00-072/09 dla działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1182/271/III/2009 W sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr. 07.01.02-070/09 dla Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytetu VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1183/271/III/2009 W sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1184/271/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogumile Kmieć - Dyrektorowi Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie przy Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
1185/271/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Raciborzu przy ulicy K. Miarki 4, 47-400 Racibórz
1186/271/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Tańskiej - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Raciborzu przy ulicy K. Miarki 4, 47-400 Racibórz
1187/271/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju.
1188/271/III/2009 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
1189/271/III/2009 rozstrzygnięcia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady
1190/271/III/2009 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 50,20 m2 położonego w budynku nr 8A w Gorzycach przy ul. Zamkowej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 7766/1000 oraz ustanowienia odrębnej własności tego lokalu
1191/271/III/2009 ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w dziale wynoszącym 0,2937, znajdującej się w Raciborzu przy ul. Chrobrego 1A wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu oraz ustalenia ceny wywoławczej lokalu
1192/271/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach budynku magazynowego.
1193/271/III/2009 Zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy w sprawie udzielenia samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 42 085,00 zł
1194/271/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1195/271/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1196/271/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1197/271/III/2009 zawarcia z Teatrem Rozrywki w Chorzowie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
1198/271/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r. w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Miasta Rybnika
1199/271/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Wyry
1200/271/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Przyrów
1201/271/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Rudnik
1202/271/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Rybnik
1203/271/III/2009 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej 28
1204/271/III/2009 darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, Gm. Wilkowice
1205/271/III/2009 zaopiniowania udzielenia dofinansowań dla powiatowych i gminnych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
1206/271/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie do stosowania przez Wydział GK „Wykazu cen jednostkowych na zadania geodezyjne, służące gospodarowaniu nieruchomościami Województwa Śląskiego, wykonywane przez Biura Geodezji i Terenów Rolnych”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713