Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:14:45

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 270 z dnia 19 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
1108/270/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
1109/270/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdrój
1110/270/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1111/270/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
1112/270/III/2009 zmiany przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.
1113/270/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
1114/270/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1115/270/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie.
1116/270/III/2009 rozstrzygnięcia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
1117/270/III/2009 W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 915/262/III/2009 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1118/270/III/2009 W sprawie zmiany uchwały nr 2234/198/III/2008 z dnia 23.09.2008 r. w sprawie dokonania przez Zarząd warunkowego wyboru projektów do realizacji, w ramach działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1119/270/III/2009 W sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr 03.01.02-068/09 dla Poddziałania 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1120/270/III/2009 W sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania, złożonych w ramach naboru nr 03.01.02-068/09 dla Poddziałania 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1121/270/III/2009 W sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr 04.01.00-069/09 dla Działania 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet I. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1122/270/III/2009 W sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 04.01.00-069/09 z działania 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1123/270/III/2009 W sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach naboru 05.04.00-061/08 dla Działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem, Priorytet V. Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1124/270/III/2009 W sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru 05.04.00-061/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1125/270/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 marca 2009 r. Nr 530/248/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL.
1126/270/III/2009 Przyjęcie zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1127/270/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1128/270/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 6/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1129/270/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 993/263 /III/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 5/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” oraz Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1130/270/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej uchylenia Uchwały Nr II/46/21/2006 w sprawie przyjęcia Zasad udzielania stypendium Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów.
1131/270/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1132/270/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Rosiak - prawnikowi działającemu na podstawie umowy nr 156/ZN/2009 z dnia 19. 01. 2009 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Panią Żanetą Rosiak, Katarzyną Pogwizd-Bąchór prowadzącymi Biuro Rachunkowe i Doradztwo Inwestycyjne „Sokrates” s.c. z siedzibą w Olkuszu
1133/270/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stokłosa – Prezesowi Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt – Śląsk w Katowicach
1134/270/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Julianowi Pietrołaj - Prezesowi Domu Inżynierskiego Promis S.A. z siedzibą w Szczecinie
1135/270/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Wójcik – Kierownikowi Zespołu Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
1136/270/III/2009 regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego
1137/270/III/2009 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Oddziału Terenowego w Gliwicach .
1138/270/III/2009 W sprawie wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, w ramach Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1139/270/III/2009 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-24-116/08 pt. „Z angielskim do Ľródeł wiedzy” realizowanego przez Miasto Rybnik / II LO im. A. Frycza Modrzewskiego.
1140/270/III/2009 aktualizacji składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
1141/270/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1142/270/III/2009 przyjęcia zasad postępowania w sprawach dotyczących czasowego zajęcia nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego
1143/270/III/2009 wydania opinii
1144/270/III/2009 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wydzieloną z przeznaczeniem pod inwestycję drogową pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 941 w miejscowości Wisła i Istebna”.
1145/270/III/2009 wydania opinii
1146/270/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Kłobuck
1147/270/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Kłobuck
1148/270/III/2009 wydania opinii
1149/270/III/2009 W sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr. 08.01.00-071/09 dla działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1150/270/III/2009 W sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1151/270/III/2009 W sprawie wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu subregionalnego pn. „Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty”, w ramach Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1152/270/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Blachownia
1153/270/III/2009 przyjęcia projektu Porozumienia dotyczących powierzenia powiatom zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1154/270/III/2009 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
1155/270/III/2009 zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1156/270/III/2009 wydania opinii
1157/270/III/2009 wydania opinii
1158/270/III/2009 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie
1159/270/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie
1160/270/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej” oraz zawarcia umowy dotacji.
1161/270/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 539/249/III/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.2/2008 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
1162/270/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr Rozrywki w Chorzowie oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.
1163/270/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do Umowy nr 641/IW/2009 z dnia 6.04.2009 roku dotyczącego zadania „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 400 dla Stadionu Śląskiego na odcinku od studni KS4 do komory włączeniowej KIST”
1164/270/III/2009 Zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009 oraz zawarcia umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
1165/270/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie KuĽnia Raciborska na realizację w 2009 r. inwestycji pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Rudy”.
1166/270/III/2009 przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 i po roku 2011 (załącznik Nr 15 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/31/5/2008 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009).
1167/270/III/2009 dokonania podziału środków na realizację projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Partnerów projektu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713