Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:11:03

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 267 z dnia 12 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
1067/267/III/2009 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
1068/267/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w ramach „Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011”w 2009r.
1069/267/III/2009 ustalenia wysokości opłat za bilety wstępu do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
1070/267/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Pikoń – Zastępcy Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – ds. kontraktacji i płatności, monitoringu i kontroli
1071/267/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Łąckiej-Matusiewicz – Dyrektorowi Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1072/267/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Cekiera – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1073/267/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Wesołowskiemu – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1074/267/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Dagmarze Soszyńskiej-Lisiakiewicz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1075/267/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Macioł – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
1076/267/III/2009 podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania przedsięwzięć zgłoszonych do III otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r zadań promujących i wspierających opracowany przez Województwo Śląskie Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – OWCA plus
1077/267/III/2009 Przyjęcie „Książki Procedur” dla działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi” „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem   i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, Oś 4 Leader, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
1078/267/III/2009 Przyjęcie aktualizacji „Książek Procedur” przyjętych uchwałą Zarządu nr 377/242/III/2009 z dnia 24.02.2009r. dla działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi” „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem   i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, Oś 4 Leader oraz aktualizacja „Książki procedur” przyjętej uchwałą Zarządu nr 38/ 227/III/2009 z dnia 13 01.2009r. dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
1079/267/III/2009 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na projektowanych przez Mennicę Śląską sp. z o.o. medalach-monetach, upamiętniających postać Wojciecha Korfantego.
1080/267/III/2009 dokonania przez Zarząd podwyższenia poziomu dofinansowania dla projektów (które otrzymały obniżone dofinansowanie do kwoty pierwotnie wnioskowanej przez Beneficjenta), w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
1081/267/III/2009 udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane
1082/267/III/2009 przyjęcia od Gminy Krzyżanowice darowizny nieruchomości niezbędnych dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 936 w miejscowości Krzyżanowice.
1083/267/III/2009 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2009 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1084/267/III/2009 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2009 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
1085/267/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia z Gminą Gilowice
1086/267/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 264/KT/2008 z Gminą Gilowice
1087/267/III/2009 sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej, zabudowanej dwukomorowym zbiornikiem wody pitnej miejscowości Bystra wraz z budynkiem zaworów, stanowiącym własność Spółki Wodociągowej w Bystrej.
1088/267/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Sieraków Śląski
1089/267/III/2009 wyznaczenia Aglomeracji Ciasna
1090/267/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku o udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych
1091/267/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej.
1092/267/III/2009 zawarcia umów dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1093/267/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1094/267/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
1095/267/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Gmin Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim.
1096/267/III/2009 zawarcia umów z gminami Goleszów, Konopiska, Lelów, Poraj, Suszec, Zbrosławice, Kroczyce, Łazy, Włodowice, Łodygowice dotyczących udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713