Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:45:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 264 z dnia 5 maja 2009

Nr uchwałyW sprawie
994/264/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 689/ZD/2009
995/264/III/2009 określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.
996/264/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
997/264/III/2009 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 05 Wojewódzkiego Szpitala neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
998/264/III/2009 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
999/264/III/2009 przyznania dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w wysokości 68 244,00 zł oraz zawarcia umowy dotacyjnej z wyżej wymienionym podmiotem.
1000/264/III/2009 zmiany uchwały nr 462/246/III/2009 i zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 536/ZD/2009 z 25.03.2009 roku ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej
1001/264/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
1002/264/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
1003/264/III/2009 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie i przyjęcia treści ogłoszeń.
1004/264/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela.
1005/264/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
1006/264/III/2009 zatwierdzenia honorarium dla Pana Tadeusza Serafina dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu za opracowanie muzyczne opery „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego w Operze Śląskiej w Bytomiu
1007/264/III/2009 powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach szóstej edycji „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi”.
1008/264/III/2009 zawarcia porozumienia ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów na wspólną organizację seminarium szkoleniowego p.t. Energia z biomasy szansą dla terenów wiejskich
1009/264/III/2009 przyjęcia projektów trzech uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutów Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku – Białej, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie, Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
1010/264/III/2009 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na remonty
1011/264/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa w 2009r. pomocy finansowej Gminie Bytom
1012/264/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju umowy najmu, na czas nieoznaczony, sali operacyjnej ginekologiczno-urologicznej wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzania brachyterapii raka prostaty za pomocą implantów stałych (seeds)
1013/264/III/2009 wydania opinii
1014/264/III/2009 wydania opinii
1015/264/III/2009 wydania opinii
1016/264/III/2009 wydania opinii
1017/264/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Olsztyn
1018/264/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kozy
1019/264/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Cieszyn
1020/264/III/2009 Zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo – finansowych na rok 2009 oraz zawarcia umów dotacji dla zadań realizowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
1021/264/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu zabudowy terenu zawartego między ryzalitami Muzeum Śląskiego od Al. Korfantego” oraz zawarcia umowy dotacji
1022/264/III/2009 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, oznaczonej jako działka nr 4669/179
1023/264/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47-49, na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego
1024/264/III/2009 przyjęcia listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych w ramach naboru 02.02.00-001/07, Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL 2007-2013, a także akceptacji listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów dla projektów rozpatrzonych pozytywnie po złożonych protestach.
1025/264/III/2009 Przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008.
1026/264/III/2009 Przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2009 rok oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008.
1027/264/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Mitkiewiczowi – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
1028/264/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1029/264/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
1030/264/III/2009 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na sztandarze Komendy Policji w Katowicach.
1031/264/III/2009 odwołania i powołania w nowym składzie Komisji Nagrody za Wydarzenie Muzealne Roku
1032/264/III/2009 Zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.07.02.01-24-002/08 pt. „WYGRANY. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób uzależnionych”, realizowanego przez Andrzeja Dobrowolskiego, Danutę Dobrowolską, Małgorzatę Dobrowolską prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „Pro –Inwest” s.c.;
1033/264/III/2009 Zmiany uchwały nr 664/253/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.3/2008 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
1034/264/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Twardoń – Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
1035/264/III/2009 zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego wyłączonego z eksploatacji Stadionu Śląskiego, na rzecz „Fundacji dla Śląska” celem przeprowadzenia aukcji, z której środki zostaną przeznaczone na renowację rzeĽb w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
1036/264/III/2009 wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim, Telekomunikacją Polską S.A., Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sportu „Stadion Śląski” oraz „Fundacją dla Śląska”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713