Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:35:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 263 z dnia 30 kwietnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
892/263/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu realizowane w okresie od dnia 01.05.2009 roku do dnia 10.12.2009 roku. Konkurs dotyczy dofinansowania organizacji imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego.
969/263/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
970/263/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
971/263/III/2009 w sprawie przyjęcia nowych „Książek procedur” KP-611-220-ARiMR/1/z oraz KP-014/v.1/z dla działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – Schemat I przez scalanie gruntów i Schemat II przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” , realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
972/263/III/2009 zawarcia umowy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
973/263/III/2009 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach - Oddziału Terenowego w Gliwicach .
974/263/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
975/263/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
976/263/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
977/263/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie ugody o rozłożenie na raty niezapłaconych należności
978/263/III/2009 ustalenie wysokości opłat za bilety wstępu do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie w dniach od 3 – 9 maja 2009r.
979/263/III/2009 przyjęcia listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr 05.01.00-002/07 dla Działania 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, Priorytet V Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
980/263/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
981/263/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie od 20 lutego 2009 do 10 kwietnia 2009 r.
982/263/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
983/263/III/2009 wydania opinii
984/263/III/2009 wydania opinii
985/263/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka - Leszczyny
986/263/III/2009 uzgodnienia zaliczenia drogi gminnej - ul. Szerockiej w Gminie Świerklany do kategorii dróg powiatowych
987/263/III/2009 zatwierdzenia skorygowanego planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.04.
988/263/III/2009 Powołania Komisji Oceny Projektów spośród pracowników Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla obszarów: Zatrudnienie, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Edukacja oraz Rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich.
989/263/III/2009 Zawarcia „Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z rozliczeniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006” przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
990/263/III/2009 Zawarcia „Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z rozliczeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006” przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
991/263/III/2009 W sprawie aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok 2009 dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
993/263/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 5/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713