Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:59:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 262 z dnia 28 kwietnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
895/262/III/2009 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno – Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach - Zdroju
896/262/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do II edycji I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
897/262/III/2009 przyznania zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
898/262/III/2009 zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia dotyczącego opieki naukowo – dydaktycznej nad Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
899/262/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
900/262/III/2009 przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursu wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
901/262/III/2009 przyjęcia autopoprawki do uzasadnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
902/262/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr 04.03.00-004/08, Działanie 4.3 Promocja kultury, Priorytet IV Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
903/262/III/2009 Przyznanie dofinansowania do wniosków po rozstrzygnięciach negocjacyjnych w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.2/2008 dla Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
904/262/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 2637/209/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 listopada 2008 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
905/262/III/2009 Zmiany uchwały nr 687/152/III/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie „Przyjęcia list asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim” poprzez skreślenie asesora z listy asesorów obszaru integracja społeczna akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
906/262/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 439/245/III/2009 z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenie listy członków Komisji Oceny Projektów w ramach działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
907/262/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
908/262/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojskowe Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
909/262/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
910/262/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
911/262/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.1.1 Infrastruktura drogowa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
912/262/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
913/262/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 836/260/III/2009 z dnia 21.04.2009 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
914/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu subregionalnego pn. Rewitalizacja rynku w Koziegłowach, w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.2 Rewitalizacja - małe miasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
915/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
916/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu subregionalnego pn. Remont i adaptacja budynku po Obserwatorium Astronomicznym na cele kulturalne i edukacyjne w Częstochowie, w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja - duże miasta, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
917/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu subregionalnego pn. Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku - Białej, w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
918/262/III/2009 w sprawie przyjęcia Procedury tworzenia i prowadzenia Regionalnej Bazy Ekspertów w ramach RPO WSL 2007-2013.
919/262/III/2009 przyjęcia do dofinansowania w ramach Priorytetu VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów kluczowych pn. „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej” oraz „Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935”
920/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1711S odcinek w miejscowości Bliżyce- od skrzyżowania z DP 3807S- do granicy powiatu zawierciańskiego oraz odcinek drogi powiatowej Nr 3807S Bliżyce - Sokolniki”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn-07.01.02-37/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
921/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Marklowic i Radlina z DK78 i DW932”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego (numer naboru: PRSZ-07.01.02-49/08), w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
922/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Przebudowa mostu drogowego na potoku Zimnik wraz z dojazdami do obiektu w ciągu drogi powiatowej 1404S Bystra-Hucisko-Łodygowice w miejscowości Wilkowice”, „Przebudowa dróg powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów (4116S) i ul. Lipowska (4446S)” oraz „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego (numer naboru: PRSPd-07.01.02-26/08),w ramach Priorytetu VII Transport, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
923/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Centrum kreatywno - kulturalne w Kozach - Fabryka Inicjatyw” oraz „Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej – Gminne Centrum Integracji Wsi”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego numer PRSPd-04.01.00-22/08, w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
924/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów pt. „Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - rozbudowa Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie” oraz „Wykończenie Wnętrza Sali Widowiskowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej - etap I”, złożonych w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn-04.01.00-30/08), w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
925/262/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury” złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego numer PRSZ-04.01.00-41/08, w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
926/262/III/2009 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010”.
927/262/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 54/KT/2007 z Gminą Dąbrowa Zielona
928/262/III/2009 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
929/262/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Spółką Akcyjną Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie na realizację w roku 2009 inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
930/262/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Wojewodą Śląskim o dofinansowanie w roku 2009 środkami dotacji celowej z budżetu państwa inwestycji pn. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
931/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Ustroń
932/262/III/2009 zawarcia Umowy z Miastem Ustroń
933/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Miasteczko Śląskie
934/262/III/2009 zawarcia Umowy z Miastem Żywiec
935/262/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Kochaniak – przedstawicielowi Konsorcjum Firm realizujących zadanie - modernizacja budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach
936/262/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Wilk - przedstawicielowi Konsorcjum Firm realizujących zadanie - modernizacja budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach
937/262/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamorze – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 7.
938/262/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów S.A. w Katowicach
939/262/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
940/262/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
941/262/III/2009 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
942/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Pilchowice
943/262/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Pilchowice
944/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Siewierz
945/262/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Siewierz
946/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Wyry
947/262/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Hażlach
948/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Szczyrk
949/262/III/2009 zawarcia Umowy z Miastem Szczyrk
950/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim
951/262/III/2009 zawarcia Umowy z Powiatem Pszczyńskim
952/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim
953/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Raciborskim
954/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Raciborskim
955/262/III/2009 wydania opinii
956/262/III/2009 zawarcia umowy z Gminą Kroczyce w celu współorganizacji i współfinansowania wystawy Stołów Produktu Tradycyjnego Województwa Śląskiego podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w miejscowości Podlesice, gmina Kroczyce w dniach 28-30 maja 2009 roku
957/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Miastem Wisła
958/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Powiatem Bielskim
959/262/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą KuĽnia Raciborska
960/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą KuĽnia Raciborska
961/262/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Psychiatryczny w Toszku umowy najmu 15 m2 dachu i 3 m2 powierzchni użytkowej budynku „D”, na okres 10 lat, w celu zainstalowania bezprzewodowej stacji przekaĽnikowej.
962/262/III/2009 przejęcia od Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Chrobrego 1a w Rybniku i przekazania go do Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
963/262/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Bobrowniki
964/262/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Bobrowniki
965/262/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia z Gminą Nędza
966/262/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r., dot. nadania numerów drogom powiatowym na terenie powiatu Cieszyńskiego
967/262/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
968/262/III/2009 podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 11 lutego do 31 marca 2009 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713