Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:57:25

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 261 z dnia 23 kwietnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
873/261/III/2009 zawarcia umowy na dofinansowanie programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
874/261/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zdańskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
875/261/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
876/261/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Arturowi Janosik -Zastępcy Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
877/261/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk — Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
878/261/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
879/261/III/2009 wyboru do dofinansowania projektu pn. „e-Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
880/261/III/2009 wyboru do dofinansowania projektu pn. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Wisła”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Priorytet II – Społeczeństwo Informacyjne, dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
881/261/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 4/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
882/261/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
883/261/III/2009 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej
884/261/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Centrum Psychiatrii w Katowicach, poprzez utworzenie Zespołu Leczenia Środowiskowego.
885/261/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
886/261/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu, poprzez likwidację Pracowni Chemioterapii.
887/261/III/2009 wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Częstochowie, oznaczonej jako działka nr 31/2, będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
888/261/III/2009 Zmiany listy stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
889/261/III/2009 dokonania podziału środków na realizację projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Partnerów projektu
890/261/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 16
891/261/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
892/261/III/2009 zawarcia umów dotacji z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce Zdroju
893/261/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do I edycji II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
894/261/III/2009 powierzenia wykonania zadania publicznego polegającego na organizacji w latach 2009-2011 spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713