Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:55:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 260 z dnia 21 kwietnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
833/260/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie umowy poddzierżawy na czas oznaczony do lat 3, w celu prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej.
834/260/III/2009 wydania opinii
835/260/III/2009 odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lublińcu dokonanej na rzecz Gminy Lubliniec w dniu 30.08.2007 r. i zmiany celu tej darowizny odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości położonej w Lublińcu dokonanej na rzecz Gminy Lubliniec w dniu 30.08.2007 r. i zmiany celu tej darowizny
836/260/III/2009 ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
837/260/III/2009 powołania komisji konkursu wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2009 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
838/260/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Regulacja koryta rzeki Bobrówka w km 4+000 ÷ 4+650, 5+350 ÷ 5+800 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn oraz w km 9+300 ÷ 9+900 w m. Bażanowice, gm. Goleszów
839/260/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Regulacja koryta cieku Szeroki w km 0+000 ÷ 0+475, 0+797 ÷ 0+974, 1+119 ÷ 1+578 w m. Jasienica, gm. Jasienica
840/260/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 766/257/III/2009 z dnia 9.04.2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poszczególnych zakresów działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przyjęcie treści ogłoszeń.
841/260/III/2009 wydania opinii
842/260/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, znajdującej się w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47,49 w klatce 49
843/260/III/2009 Zawarcia z Gminą Bieruń umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł
844/260/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Miasta Imielin
845/260/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
846/260/III/2009 Zmiany Uchwały nr 3019/218/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych w 2009 roku w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
847/260/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Centralnego pn. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Włodowicach, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
848/260/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Centralnego pn. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Piekary Śląskie, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
849/260/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Południowego pn. Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
850/260/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Północnego pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
851/260/III/2009 Zmiany Uchwały Nr 2942/216/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
852/260/III/2009 zmiany Uchwały Nr 2943/216/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
853/260/III/2009 Zmiany Uchwały Nr 2944/216/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
854/260/III/2009 Zmiany Uchwały Nr 332/240/III/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
855/260/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu z dnia 5 lutego 2009 r. Nr 226/235/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2008 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL.
856/260/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2008 dla Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
857/260/III/2009 Przyznanie dofinansowania do wniosków, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą po rozstrzygnięciach negocjacyjnych w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2008 dla Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
858/260/III/2009 organizacji stoiska regionalnego na imprezie wystawienniczej pt.”Festiwal miast – letnia oferta Województwa Śląskiego”
859/260/III/2009 zawarcia z Muzeum Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
860/260/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/8/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2009, 2010 i 2011 na zadanie Renowacja Kompleksu Zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
861/260/III/2009 nieodpłatnego przekazania mienia Województwa Śląskiego będącego we władaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach na rzecz Miasta Gliwice
862/260/III/2009 przyjęcia darowizny składników majątku ruchomego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w KuĽni Raciborskiej
863/260/III/2009 likwidacji mienia Województwa Śląskiego będącego we władaniu Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
864/260/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
865/260/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Szarawarskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce -Zdroju
866/260/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
867/260/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w 2009r.
868/260/III/2009 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie od 10.06.2009 roku do 10.12. 2009 roku.
869/260/III/2009 podpisania aneksu Nr 1 do umowy Nr 2824/ZD/2008 z dnia 05 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Żory
870/260/III/2009 podpisania aneksu Nr 1 do umowy NR 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska
871/260/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”.
872/260/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713