Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:49:30

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 258 z dnia 14 kwietnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
799/258/III/2009 zawarcia Porozumienia z Gminą Krzyżanowice
800/258/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 112/KT/2008 z Gminą Krzyżanowice
801/258/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 2775/212/III/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku
802/258/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3 Maja 18
803/258/III/2009 zatwierdzenia Zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
804/258/III/2009 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Chorzowsko – Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chorzowie
806/258/III/2009 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
807/258/III/2009 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
808/258/III/2009 zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
809/258/III/2009 zatwierdzenia rozliczeń umów dotacji dla zadań dofinansowanych w roku 2008 środkami budżetu Województwa Śląskiego, realizowanych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
810/258/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
811/258/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
812/258/III/2009 przyjęcia wytypowanych inwestycji sportowych celem dofinansowania w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” oraz przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej uchwalenia „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu i Turystyki na rok 2009.
813/258/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr III/34/29/2009 z dnia 18 lutego 2009 o udzieleniu pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych
814/258/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
815/258/III/2009 przyjęcia wzorów umów zawieranych z prelegentami oraz aktorem, którzy wystąpią podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 20 kwietnia 2009 roku
816/258/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
817/258/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kopiec – Dyrektorowi Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
818/258/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Nr 99/230/III/2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi – Miruk – Mirskiemu - dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
819/258/III/2009 Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w Województwie Śląskim.
820/258/III/2009 Wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie użytkowania i utrzymania Systemu SIMIK
821/258/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Tabor - Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich
822/258/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa wałów rzeki Białej (lewy w km 0+000 – 1+000, prawy w km 0+000 – 1+000) w miejscowości Bielsko-Biała, Gmina Bielsko-Biała
823/258/III/2009 przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
824/258/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015
825/258/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w terminie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2009 roku
826/258/III/2009 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami w terminie od 01 kwietnia do 30 listopada 2009 roku.
827/258/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Józefowi Koczarowi – Radcy Prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
828/258/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Stumpfowi – Kierownikowi Referatu Transportu Kolejowego Wydziału Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego
829/258/III/2009 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przeznaczenia kwoty: 438.634,00 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2009r.
830/258/III/2009 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2009r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713