Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:04:26

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 257 z dnia 9 kwietnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
766/257/III/2009 ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poszczególnych zakresów działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przyjęcie treści ogłoszeń.
767/257/III/2009 dokonania podziału limitu środków na rok 2009 dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na poszczególne zakresy działania.
768/257/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego wdziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim, na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 oraz przyjęcia treści ogłoszenia
769/257/III/2009 zawarcia umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na opracowanie ,,Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus na lata 2010-2014”
770/257/III/2009 przyjęcia Planu Wykorzystania Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości Województwa Śląskiego na lata 2009-2011
771/257/III/2009 zaopiniowania projektu ,,Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego”.
772/257/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 3/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
773/257/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.
774/257/III/2009 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
775/257/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
776/257/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu
777/257/III/2009 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
778/257/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
779/257/III/2009 powołania Komisji II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji w 2009 roku
780/257/III/2009 przyjęcia tekstu jednolitego „Instrukcji regulującej zasady podróży służbowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie”
781/257/III/2009 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2009-2011
782/257/III/2009 przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2009-2013.
783/257/III/2009 wydania opinii
784/257/III/2009 wydania opinii
785/257/III/2009 wydania opinii
786/257/III/2009 wydania opinii
787/257/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do prowadzenia badań śląskoznawczych na terenie województwa śląskiego
788/257/III/2009 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na projektowanych przez firmę MTS z siedzibą w Piasecznie proporczykach
789/257/III/2009 odwołania Pana Michała Zabłockiego ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
790/257/III/2009 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 166, zlecenia wykonania wyceny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
791/257/III/2009 przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz zlecenia wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Korczaka 27
792/257/III/2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na czas nieoznaczony, przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu pomieszczeń, w celu prowadzenia działalności medycznej niekonkurencyjnej w stosunku do usług świadczonych przez zakład
793/257/III/2009 Zawarcia Aneksów do Porozumień z dnia 24 września 2007 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia ) dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w sprawie dofinansowania Działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie i 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.
794/257/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
795/257/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Psary na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu gminnego Sarnów – Preczów”
796/257/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
797/257/III/2009 poręczenia przez Województwo Śląskie spłaty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Parkowi Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
798/257/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713