Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:04:19

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 256 z dnia 7 kwietnia 2009

Nr uchwałyW sprawie
714/256/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Charakterystyka cieków i urządzeń wodnych, dla których prawa właścicielskie pełni Marszałek Województwa Śląskiego wraz z opracowaniem katalogu wód szczególnie cennych przyrodniczo
715/256/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010 w kwocie nie większej niż 100 000 zł na realizacje zadania pn. ,,Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu
717/256/III/2009 w sprawie aktualizacji „ Książki Procedur ”KP-006/v.2/z dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyjętej przez Zarząd uchwałą nr 38/227/III/2009 z dnia 13.01.2009r. w sprawie przyjęcia nowych „Książek Procedur” oraz aktualizacji „Książek Procedur” dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
718/256/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
719/256/III/2009 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
720/256/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
721/256/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
722/256/III/2009 zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych wynikających z kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach
723/256/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
724/256/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.1. Obszary Wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
725/256/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa.
726/256/III/2009 W sprawie przyjęcie Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 za drugie półrocze 2008 roku.
727/256/III/2009 Zatwierdzenia wzoru „Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zawieranej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem Systemowym.
728/256/III/2009 przyjęcia uzupełnienia listy ekspertów z dziedzin: Edukacja, Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Infrastruktura drogowa, Ochrona powietrza i odnawialne Ľródła energii, Rewitalizacja, Sport, Społeczeństwo informacyjne, Transport publiczny, Zdrowie, Zarządzanie środowiskiem i dziedzictwo przyrodnicze o nowych ekspertów, którzy mogą zostać powołani w skład Komisji Oceny Projektów.
729/256/III/2009 Zawarcia Aneksu do Umowy dotacji rozwojowej na rok 2009 Nr ŚL/POKL/KR/2009/1 z Ministrem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Zarządzającą w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 18 lutego 2009 r.
730/256/III/2009 Rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pt. „Z Gminy do Europy” nr UDA-POKL.07.03.00-24-049/08-00 zawartej w dniu 3 listopada 2008 roku pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Miastem Częstochowa – Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie.
731/256/III/2009 Zatwierdzenia wzoru Zasad realizacji projektów systemowych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
732/256/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Modernizacja budynku kina w Buczkowicach”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego numer PRSPd-04.01.00-22/08, w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
733/256/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu z dnia 5 lutego 2009 r. Nr 225/235/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL.
734/256/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Bucka – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
735/256/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Targosz – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Komorowickiej 48, 43-300 Bielsko-Biała
736/256/III/2009 wyznaczenia reprezentanta Województwa Śląskiego w Radzie Fundacji Nauki Śląskiej.
737/256/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Miruk – Mirskiemu – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, przy ulicy Parkowej 4a, 44 – 200 Rybnik.
738/256/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamorze – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 7.
739/256/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
740/256/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa 1. Obszary Wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego
741/256/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach naboru nr 04.01.00-051/08 z działania 4.1. Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
742/256/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Muzeum w Bielsku-Białej, na realizację zadania remontowego oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.
743/256/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Muzeum w Bielsku-Białej, na realizację zadania remontowego oraz zawarcia umowy dotyczącej udzielenia dotacji.
744/256/III/2009 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeleniej Górze
745/256/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
746/256/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.
747/256/III/2009 wyrażenia zgody Częstochowskiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami, na czas oznaczony do 3 lat
748/256/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu-Bialskim.
749/256/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach
750/256/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
751/256/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.
752/256/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
753/256/III/2009 uruchomienia kształcenia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego w Policealnej Szkole Województwa Śląskiego nr 2 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu w roku szkolnym 2009/2010
754/256/III/2009 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „ Stadion Śląski” w Chorzowie
755/256/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
756/256/III/2009 wydania opinii
757/256/III/2009 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
758/256/III/2009 ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego, zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
759/256/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej - dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, przy ulicy Drozdów 17 i 21, 43 – 530 Katowice.
760/256/III/2009 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
761/256/III/2009 wydania opinii
762/256/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wielowieś
763/256/III/2009 wydania opinii
764/256/III/2009 wydania opinii
765/256/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia dotacji dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Bielski, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713