Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:33:07

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 255 z dnia 31 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
691/255/III/2009 zawarcia z Teatrem Śląskim w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
692/255/III/2009 udziału Województwa Śląskiego w wydarzeniu pod nazwą: “Rynek en fêteh, organizowanym w ramach Światowego Kongresu Poloniig , które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2009 r. w Henin-Beaumont w Regionie Nord-Pas de Calais ( Francja )
693/255/III/2009 zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Hażlach - Aktualizacja”
694/255/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”
695/255/III/2009 wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
696/255/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
697/255/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.
698/255/III/2009 powołania komisji, do oceny w roku 2009 wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia trybu pracy tej komisji.
699/255/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia przedmiotu działalności Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
700/255/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej określenia przedmiotu działalności Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
701/255/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, znajdującej się w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47,49 w klatce 49 wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu oraz ustalenia ceny wywoławczej lokalu
702/255/III/2009 udzielenia bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w trzech budynkach położonych w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8A, 8B, 8D na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 7766/10000 oraz zatwierdzenia cen sprzedaży lokali mieszkalnych po zastosowaniu bonifikat
703/255/III/2009 przystąpienia do potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach.
704/255/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepanikowi - Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, 41-500 Chorzów, skrytka pocztowa 10.
705/255/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 paĽdziernika 2008r. Nr 2405/202/III/2008 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania spełniających minimum punktowe w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.1/2008 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL z póĽniejszymi zmianami.
706/255/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursów o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla typu projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą” Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa oraz 1.2.2 MŚP.
707/255/III/2009 Zmiany listy stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
708/255/III/2009 zmiany uchwały nr 382/242/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 lutego 2009 r. dotyczącej wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
709/255/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
710/255/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 2/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
711/255/III/2009 powierzenia Pani Joannie Ślusarczyk pełnienia obowiązków Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
712/255/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamorze – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 7.
713/255/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713