Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:58:57

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 253 z dnia 26 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
654/253/III/2009 zawarcia z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach umowy w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na pokrycie kosztów robót związanych z modernizacją Centrum Operacyjnego Policji w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
655/253/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja szósta
656/253/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Flanczewskiej – Wolny – dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach
657/253/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Flanczewskiej – Wolny – dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach
658/253/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Flanczewskiej – Wolny – dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach
659/253/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Płaneta – wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
660/253/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
661/253/III/2009 lokaty wolnych środków budżetowych w 2009 roku.
662/253/III/2009 akceptacji harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego po zmianach w poszczególnych miesiącach I kwartału 2009 r. oraz ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Województwa Śląskiego w poszczególnych miesiącach II kwartału 2009 r.
663/253/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
664/253/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.3/2008 dla Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z przyznaniem dofinansowania.
665/253/III/2009 Przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie śląskim na rok 2009
666/253/III/2009 wprowadzenia w Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Częstochowie od roku szkolnego 2009/2010 wieczorowego systemu kształcenia
667/253/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie aneksu do umowy najmu obiektu stadionu w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10
668/253/III/2009 wyrażenia zgody na wynajęcie przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie obiektu stadionu w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10
669/253/III/2009 wydania opinii
670/253/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Mstów
671/253/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Świerklany
672/253/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Szczyrk
673/253/III/2009 wydania opinii
674/253/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
675/253/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stokłosa – Prezesowi Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt – Śląsk w Katowicach
676/253/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Wójcik – Kierownikowi Zespołu Inżyniera Kontraktu
677/253/III/2009 zwolnienia z obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Soła – nr 1.
679/253/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Regulacja koryta cieku Wapienny w km 0+000 ÷ 1+500 w miejscowości Bażanowice i Goleszów
680/253/III/2009 przyznania promesy Operze Śląskiej w Bytomiu na realizację w 2009 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu scenicznego wraz z zapleczem Opery Śląskiej”
681/253/III/2009 powołania Pana Piotra Wybrańca na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
682/253/III/2009 powołania Pana Leszka Miłoszewskiego na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
683/253/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2009 roku.
684/253/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2009 roku.
685/253/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
686/253/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju umowy najmu pomieszczeń ambulatorium pediatrycznego na okres lat 3, w drodze bezprzetargowej na rzecz NZOZ HERMED z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
687/253/III/2009 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
688/253/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej, w ramach działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713