Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:27:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 252 z dnia 24 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
585/252/III/2009 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Drama nr 1.
586/252/III/2009 powołania Biura Kongresu do koordynacji prac związanych z organizacją III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi .
587/252/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2009 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym
588/252/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2009 roku – przeciwdziałanie narkomanii
589/252/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – wsparcie działalności hospicyjnej w 2009 roku
590/252/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2009 roku
591/252/III/2009 podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do umów w sprawie zmiany procentowego udziału w dofinansowaniu ze środków PFRON w roku 2009 kosztów działalności usługowo - rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej Województwa Śląskiego oraz zmiany treści ZAŁˇCZNIKA Nr 2, stanowiącego integralną część zawartych umów w latach poprzednich.
592/252/III/2009 podpisania aneksu Nr 1 do umowy NR 2972/ZD/2008 z dnia 19 grudnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „IN PLUS” w Katowicach
593/252/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.
594/252/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy nr 2920/ZN/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku z “AUXILIUM” Kancelarią Biegłych Rewidentów S.A.
595/252/III/2009 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
596/252/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
597/252/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach-Zdroju
598/252/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim
599/252/III/2009 zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
600/252/III/2009 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
601/252/III/2009 przyjęcia Raportu z wykonania w 2008 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2010
602/252/III/2009 Zawarcia umów dotacji przeznaczonych na wykonanie dokumentu pn: „Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu
603/252/III/2009 zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy dotacji w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pod nazwą „Organizacja wojewódzkich ekologicznych konkursów w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku w 2009 roku”
604/252/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
605/252/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w okresie od 01.05.2009 roku do 10.12.2009 roku.
606/252/III/2009 wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zamówienia z wolnej ręki”
607/252/III/2009 zatwierdzenia częściowego Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Projektu pn.: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach” oraz zawarcia umowy dotacji.
608/252/III/2009 zaakceptowania Rozliczenia z wykorzystania przyznanej Miastu Będzin dotacji w zakresie zadania inwestycyjnego
609/252/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Piotra Wybrańca na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie, polegającej na zebraniu wymaganych opinii
610/252/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
611/252/III/2009 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 82/KT/2007 z Miastem Żywiec
612/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stokłosie – Prezesowi Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt – Śląsk w Katowicach
613/252/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województw Śląskiego Nr 224/235/III/09 z dnia 05 lutego 2009 r. dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
614/252/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województw Śląskiego Nr 223/235/III/09 z dnia 05 lutego 2009 r. dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałania 1.2.2 „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
615/252/III/2009 wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.01-001/08 dla Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
616/252/III/2009 wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, w ramach Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
617/252/III/2009 przystąpienia do zawarcia aneksu do umowy dzierżawy zawartej z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach
618/252/III/2009 przyjęcia założeń do prac nad planem kolejowych połączeń regionalnych w nowym rozkładzie jazdy pociągów 2009/2010.
619/252/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
620/252/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
621/252/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach naboru 05.05.00-058/08 dla Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, Priorytet V. Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
622/252/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru 05.05.00-058/08 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
623/252/III/2009 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
624/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
625/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
626/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
627/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
628/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Szuster – podinspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
629/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Romańskiemu – Dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
630/252/III/2009 upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
631/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Macioł – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
632/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Wesołowskiemu – Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
633/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Świderskiej – radcy prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
634/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Czopikowi – Sekretarzowi Województwa
635/252/III/2009 Zmiany Uchwały nr 1608/181/III/2008 z dnia 24 lipca 2008r. dotyczącej zatwierdzenia Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
636/252/III/2009 Zatwierdzenia kwot dofinansowania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach obszaru Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa oraz Rybnik - po przeprowadzonych negocjacjach oraz zatwierdzenia wzoru umowy na prowadzenie ROEFS.
637/252/III/2009 1. przyjęcia do realizacji projektu złożonego przez Samorząd Województwa Śląskiego/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” o nr POKL.09.01.02-24-108/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 2. zatwierdzenia „Zasad realizacji projektu własnego” złożonego przez Samorząd Województwa Śląskiego/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych” o nr POKL.09.01.02-24-108/08
638/252/III/2009 Ustalenia podziału środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu Województwa Śląskiego na rok 2009, przeznaczonych na realizację projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
639/252/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2008 dla Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”.
640/252/III/2009 Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 1/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
641/252/III/2009 zmiany Uchwały nr 884/159/III/2008 z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” w latach 2007-2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
642/252/III/2009 Zatwierdzenia „Regulaminu dokonywania oceny merytorycznej projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim”.
643/252/III/2009 sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
644/252/III/2009 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce-Zdroju.
645/252/III/2009 przekazania Programu prac urządzeniowo–rolnych dla Gminy Mykanów Wójtowi Gminy Mykanów
646/252/III/2009 przekazania Programu prac urządzeniowo–rolnych dla Gminy Goleszów Wójtowi Gminy Goleszów
647/252/III/2009 przekazania Programu prac urządzeniowo – rolnych dla Gminy Lelów Wójtowi Gminy Lelów
648/252/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Myszkowskiemu
649/252/III/2009 wydania opinii
650/252/III/2009 wydania opinii
651/252/III/2009 zawarcia umowy regulującej zasady przekazywania dopłat do biletów ustawowo ulgowych z przewoĽnikiem: Stanisław Żądło - Usługi Transportowe z siedzibą w Szczyrku przy ul. Ondraszka 6, realizującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie
652/252/III/2009 wyrażenia zgody na wynajęcie przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie części nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10
653/252/III/2009 ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713