Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:59:12

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 250 z dnia 17 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
546/250/III/2009 przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 482/246/III/2008 z dnia 5 marca 2008 r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2009 rok.
547/250/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
548/250/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
549/250/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
550/250/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
551/250/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie sprzętu i aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
552/250/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do projektu OSCAR- Open Standards for a Community of inter-Accessible Regions w ramach „Programu dla Europy Środkowej na lata 2007-2013” oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2010 – 2012 na realizację projektu OSCAR
553/250/III/2009 powierzenia wojewódzkiej jednostce organizacyjnej pod nazwą Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach realizację projektu OSCAR - Open Standards for a Community of inter-Accessible Regions oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi tej jednostki do dokonywania wszelkich czynności związanych realizacja Projektu
554/250/III/2009 zaopiniowania projektu “Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wodzisławskiego. Aktualizacja”.
555/250/III/2009 ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację w 2009r zadań promujących i wspierających opracowany przez Województwo Śląskie Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – OWCA plus
556/250/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pszów
557/250/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6.04.2006r., dot. nadania numerów drogom powiatowym na terenie powiatu Wodzisławskiego
558/250/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kalety
559/250/III/2009 wydania opinii
560/250/III/2009 wydania opinii
561/250/III/2009 wydania opinii
562/250/III/2009 wydania opinii
563/250/III/2009 wydania opinii
564/250/III/2009 wydania opinii
565/250/III/2009 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2009 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
566/250/III/2009 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2009 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej
567/250/III/2009 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2009 r. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
568/250/III/2009 wydania opinii
569/250/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wyry
570/250/III/2009 wyrażenia zgody na zaproponowane przez Gminę Czernichów odszkodowanie za przejętą z mocy prawa drogę, oznaczoną jako działka nr 3469/82 oraz zawarcia z Gminą Czernichów porozumienia w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za ww. nieruchomość.
571/250/III/2009 zlecenia opracowania map dla celów sądowych dla nieruchomości położonych w Parzymiechach, zabudowanych oczyszczalnią ścieków, będących we władaniu Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach.
572/250/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu z dnia 6 stycznia 2009 r. Nr 7/224/III/2009 dotyczącej zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2008 dla Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” PO KL.
573/250/III/2009 zawarcia umów dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
574/250/III/2009 zawarcia umowy dotacji ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
576/250/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepanikowi - Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, 41-500 Chorzów, skrytka pocztowa 10.
577/250/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Kupiec – Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego
578/250/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Staś – Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego
579/250/III/2009 Zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
580/250/III/2009 Zatwierdzenia wzoru Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
581/250/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (wersja szósta) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.
582/250/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach konkursu nr 1/POKL/9.2/2008 dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713