Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:44:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 249 z dnia 12 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
535/249/III/2009 powołania komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
536/249/III/2009 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
537/249/III/2009 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
538/249/III/2009 Ustalenie liczby oraz wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2008
539/249/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.2.2/2008 dla Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
540/249/III/2009 przyznania promesy Muzeum Zamkowemu w Pszczynie na realizację w 2009 roku zadania pn. „Remont pomieszczeń Muzeum na III piętrze od nr 1 do nr 7, korytarza oraz poddasza”
541/249/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
542/249/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.
543/249/III/2009 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora I Oddziału Przyjęć i Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach.
544/249/III/2009 Zmiany uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004r. Nr 2021/199/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości , 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań
545/249/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty, Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713