Czas wygenerowania treści 2020-10-28 22:02:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 248 z dnia 10 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
495/248/III/2009 zawarcia z Filharmonią Śląską w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
496/248/III/2009 dokonania cesji wierzytelności
497/248/III/2009 Włączenia do “Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego” dodatkowego obiektu: Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie.
498/248/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
499/248/III/2009 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w okresie 14 stycznia 2009 do 19 lutego 2009 r.
500/248/III/2009 negatywnej oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Soła – nr 1.
501/248/III/2009 Aktualizacja „ Książek Procedur ” dla działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyjętych przez Zarząd uchwałą nr 2626/209/III/2008 z dnia 06.11.2008r. w sprawie przyjęcia nowych „Książek Procedur” oraz aktualizacji „Książek Procedur” dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
502/248/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Boronów
503/248/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Boronów
504/248/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Myszkowa
505/248/III/2009 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej za 2008 r.
506/248/III/2009 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie za 2008 r.
507/248/III/2009 przyjęcia Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach za 2008 r.
508/248/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej z Miastem Zabrze
509/248/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Poczesna
510/248/III/2009 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Lublińcu, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 17, 366 i 785/23, będące w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
511/248/III/2009 zaakceptowania rozliczenia końcowego inwestycji pn. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: GTL S.A. MPL Katowice – Pyrzowice, współfinansowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008
512/248/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
513/248/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
514/248/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
515/248/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu.
516/248/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu.
517/248/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Bytomiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego przez pracowników Zakładu.
518/248/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
519/248/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr. 08.02-007/08 dla działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty, Priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
520/248/III/2009 Zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.09.04.00-24-033/08 pt. „Stawiamy na rozwój-podnoszenie kwalifikacji nauczycieli gimnazjów w Gminie Świerklany”, realizowanego przez Gminę Świerklany;
521/248/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr. 07.01.02-006/08 dla Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytetu VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
522/248/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego (numer naboru: PRSPn–06.02.02-35/08), Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
523/248/III/2009 Ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Samorządu Województwa Śląskiego na rok 2009 na program regionalny pn. „Wejście na rynek pracy”
524/248/III/2009 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2008 rok.
525/248/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
526/248/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
527/248/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
528/248/III/2009 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
529/248/III/2009 wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, w ramach Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
530/248/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach drugiego posiedzenia Komisji Oceny Projektów konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.
531/248/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
532/248/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Sośnicowic
533/248/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Sośnicowic
534/248/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Sośnicowic


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713