Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:57:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 246 z dnia 5 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
451/246/III/2009 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Katowice, położoną w Katowicach, bez obowiązku dokonywania dopłat
452/246/III/2009 zatwierdzenia wykazu czynności geodezyjnych do wykonania w roku 2009 przez Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
453/246/III/2009 oddania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na czas nieoznaczony i ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości
454/246/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającej uchwałę własną Nr III/34/27/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
455/246/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie likwidacji Pracowni Audiometrii i Poradni Ortodoncji i Profilaktyki Ortodontycznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.
456/246/III/2009 rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2009 roku.
457/246/III/2009 wyrażenia zgody Panu Jackowi Wojewódce na pełnienie obowiązków ordynatora Oddziału Kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
458/246/III/2009 przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2008 rok samodzielnych publicznych zakładów opiekli zdrowotnej
459/246/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Obwód Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej
460/246/III/2009 uchylenia uchwały nr 3190/223/III/2009 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziecięcemu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu „Bucze” w Górkach Wielkich
461/246/III/2009 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach
462/246/III/2009 zawarcia umów dotacji z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
463/246/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany nazwy Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim.
464/246/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez SPZOZ “Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.
465/246/III/2009 przyłączenia do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)” nowych Partnerów.
466/246/III/2009 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
467/246/III/2009 zatwierdzenia rozliczeń umów dotacji dla zadań dofinansowanych w roku 2008 środkami z budżetu Województwa Śląskiego, realizowanych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
468/246/III/2009 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej nr III/31/5/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
469/246/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
470/246/III/2009 likwidacji składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego
471/246/III/2009 przekazania jednostce budżetowej pn. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach składników majątku ruchomego niezbędnych do realizacji zadań statutowych
472/246/III/2009 zagospodarowania składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego
473/246/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
474/246/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru PRSPd-05.03.00-23/08, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
475/246/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Zachodniego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości KuĽnia Raciborska, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
476/246/III/2009 Zmiany uchwały nr 169 / 233 / III / 2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/8.2.1/2008 dla Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
477/246/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego dla konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa.
478/246/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Północnego pn. „Wspomaganie systemu ogrzewania obiektu publicznego na Terenie Gminy Koziegłowy”, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
479/246/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 4.3. Promocja kultury
480/246/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Centralnego pn. Budowa kompostowni osadów ściekowych „Pszczyna” w Jankowicach przy ul. Złote Łany, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
481/246/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Kwiecień – Głównemu Specjaliscie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
482/246/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
483/246/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
484/246/III/2009 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2851/215/III/2008 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie listy ekspertów Komisji Oceny Projektów, powoływanych w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach poddziałań 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP, 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
485/246/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosku złożonego w ramach naboru dla projektu z Subregionu Zachodniego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kornowac”, w ramach Priorytetu V Środowisko, Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne Ľródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
486/246/III/2009 Zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim i Polską Agencją Prasową przy realizacji projektu Serwisu Informacji Samorządowej PAP (Panorama Regionów).
487/246/III/2009 przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2008 sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury
488/246/III/2009 zawarcia umowy o współorganizacji projektu z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach pn. „Europejski Kongres Gospodarczy 2009” w dniach 15-17 kwietnia 2009 roku
489/246/III/2009 zatrudnienia Dyrektora Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie
490/246/III/2009 odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
491/246/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Gminy Lubliniec
492/246/III/2009 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany “ Zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie śląskim”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713