Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:40:40

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 245 z dnia 3 marca 2009

Nr uchwałyW sprawie
416/245/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Tychy”
417/245/III/2009 przyjęcia nowych „Książek procedur” dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału.
418/245/III/2009 zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr 425/TW/2008 z dnia 16.04.2008 roku z Tatrzańsko-Beskidzką Spółdzielnią Producentów “Gazdowie” w Leśnicy.
419/245/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Powiatu Raciborskiego
420/245/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czeladzi, na rzecz Gminy CzeladĽ
421/245/III/2009 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie opracowania Programu prac urządzeniowo – rolnych dla Gminy Gorzyce
422/245/III/2009 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie opracowania Programu prac urządzeniowo – rolnych dla Gminy Przyrów
423/245/III/2009 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie
424/245/III/2009 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bystrej
425/245/III/2009 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Psychiatrycznemu w Toszku nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
426/245/III/2009 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Powiatu Lublinieckiego
427/245/III/2009 wydania opinii
428/245/III/2009 wydania opinii
429/245/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Wodzisław Śląski
430/245/III/2009 wydania opinii
431/245/III/2009 ogłoszenia szóstej edycji Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi
432/245/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zakrzewskiej – Zamorze – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 7.
433/245/III/2009 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2008 dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych wraz z przyznaniem dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rankingowej wniosków które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.1/2008 dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
434/245/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Darii Gieroń – Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. T. Kościuszki 14.
435/245/III/2009 Zawarcia umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
436/245/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Miruk – Mirskiemu – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a, 44-200 Rybnik
437/245/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice.
438/245/III/2009 Zmiany uchwały nr 687/152/III/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie Przyjęcia list asesorów akredytowanych przy Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
439/245/III/2009 Zatwierdzenie listy członków Komisji Oceny Projektów w ramach działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim
440/245/III/2009 Zatwierdzenia wyników konkursu na wyłonienie podmiotów prowadzących Regionalne Ośrodki EFS w latach 2009-2010 w województwie śląskim.
441/245/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego pt. „System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim” oraz w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego pt. „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Bobrowniki”, Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
442/245/III/2009 wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Telewizją TVN SA na emisję wyjazdowego programu „na żywo” pn. Prognoza Pogody z terenu województwa śląskiego
443/245/III/2009 zatwierdzenia zmiany Regulaminu organizacyjnego Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
444/245/III/2009 wyboru do dofinansowania projektów, złożonych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
445/245/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
446/245/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
447/245/III/2009 Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zatwierdzającego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu własnego pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR
448/245/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2009 – 2011
449/245/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów, w ramach konkursu nr. 01.01.02-050/08 dla Poddziałania 1.1.2. Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
450/245/III/2009 zawarcia Aneksu nr 4 do Porozumienia nr 86/KT/2007 z dnia 13.08.2007 r. z Miastem i Gminą Sośnicowice


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713