Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:00:46

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 243 z dnia 26 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
383/243/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza - Orlik 2012, przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Zawierciu”
384/243/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Woli Gmina MiedĽna przy ul. Pszczyńskiej na działkach nr 1851/31, 1852/31
385/243/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012 przy ZS Pietrowice Wielkie”
386/243/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 w Zawierciu ul. Powstańców Śląskich 18”
387/243/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 ul. Kwiatkowskiego 18 Myszków
388/243/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego ,,Orlik 2012” w Pszczynie.
389/243/III/2009 zatwierdzenia rozliczenia umowy dotacji dla zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Poraju Moje Boisko Orlik 2012”
390/243/III/2009 zaakceptowania Rozliczenia z wykorzystania przyznanej dotacji, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przychodni Zdrowia w Koniecpolu”.
391/243/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zmiany uchwały Nr III/31/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2009 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
392/243/III/2009 przyjęcia wzoru umowy zlecenia zawieranej z ekspertami z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej
393/243/III/2009 ustalenia dla Pana Ryszarda Wąsika, dyrektora Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu, składników wynagrodzenia.
394/243/III/2009 podpisania Aneksu Nr 2 do umowy NR 1638/ZD/2008 z dnia 25 sierpnia 2008r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
395/243/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
396/243/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
397/243/III/2009 współorganizacji XIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium TrzeĽwościowego na temat: Bezpieczeństwo w szkołach, profilaktyka uzależnień wśród młodzieży
398/243/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
399/243/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
400/243/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
401/243/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
402/243/III/2009 zawarcia z Rzymsko-katolicką Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej stanowiącej równowartość Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w XV Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie
403/243/III/2009 zawarcia z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Żorach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej stanowiącej równowartość Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w XV Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie
404/243/III/2009 Podjęcia decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w okresie od 8 stycznia do 11 lutego 2009 r.
405/243/III/2009 przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu dla Działania 3.4. Promocja turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
406/243/III/2009 przyjęcia Okresowego planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rok 2009
407/243/III/2009 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1/224/III/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
408/243/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
409/243/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Rudziniec
410/243/III/2009 ustalenia procedury sporządzania materiałów geodezyjnych na cele związane z drogami wojewódzkimi, których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, wykonywanych przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
411/243/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym - DTŚ S.A a Vattenfall Distribution Poland S.A. w sprawie odszkodowania za realizowaną przez VDP S.A. przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza
412/243/III/2009 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1/2009 do Umowy nr DTŚ/17/08/RU/P z dnia 13.10.2008 r. na realizację zadania: Budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” - odcinek Z1 od km 11+100 do km 13+000 i odcinek Z2 od km 13+000 do km 15+800 w Zabrzu
413/243/III/2009 wyrażenie zgody na wypożyczenie w celach dekoracyjnych siedmiu obiektów muzealnych, pochodzących z Muzeum Śląskiego, do Biura Senatorskiego Pani Senator Krystyny Bochenek.
414/243/III/2009 Zawarcia umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 1/POKL/9.2/2008 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713