Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:52:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 242 z dnia 24 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
345/242/III/2009 wydania opinii w sprawie zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
346/242/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
347/242/III/2009 powołania Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
348/242/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/21/6/2008 z dnia 20.02.2008 r. w sprawie nadania statutu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
349/242/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 92/KT/2008 z Powiatem Myszkowskim
350/242/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.
351/242/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Centrum Pediatrii “Kubalonka” w Istebnej.
352/242/III/2009 przyjęcia zasad udzielania dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
353/242/III/2009 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr E. Cyrana w Lublińcu
354/242/III/2009 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatologiczno – Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach - Zdroju
355/242/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu.
356/242/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
357/242/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
358/242/III/2009 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
359/242/III/2009 zmiany przedstawiciela Wojewody Śląskiego w składzie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
360/242/III/2009 zmiany przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
361/242/III/2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009
362/242/III/2009 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w dziale wynoszącym 0,2937, znajdującej się w Raciborzu przy ul. Chrobrego 1A wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu oraz ustalenia ceny wywoławczej lokalu
363/242/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych znajdujących się w trzech budynkach położonych w Gorzycach przy ul. Zamkowej 8A, 8B, 8D na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w udziale wynoszącym 7766/10000
364/242/III/2009 zawarcia Umowy z Gminą Istebna
365/242/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
366/242/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
367/242/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 4.1. Infrastruktura kultury
368/242/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
369/242/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne
370/242/III/2009 Zatwierdzenia algorytmu podziału stypendiów pomiędzy Partnerami projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
371/242/III/2009 Zatwierdzenia listy stypendystów projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
372/242/III/2009 Zawarcie z Instytucją Zarządzającą umowy o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
373/242/III/2009 Podpisania Porozumienia na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego” w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
374/242/III/2009 Przyjęcia Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
375/242/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja szósta
376/242/III/2009 w sprawie aktualizacji „ Książki Procedur ” dla działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przyjętej przez Zarząd uchwałą nr 2626/209/III/2008 z dnia 06.11.2008r. w sprawie przyjęcia nowych „Książek Procedur” oraz aktualizacji „Książek Procedur” dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
377/242/III/2009 w sprawie przyjęcia nowych „Książek procedur” dla działań „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału.
378/242/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
379/242/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
380/242/III/2009 zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej umowy dotacji w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia w okresie od stycznia do czerwca 2009r. zawodów II i III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej i zorganizownia udziału polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych Olimpiady
381/242/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ,,PKP Przewozy Regionalne’’ spółka z o.o.
382/242/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713