Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:32:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 241 z dnia 19 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
330/241/III/2009 przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015
331/241/III/2009 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2009 roku
332/241/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Ślusarczyk – p.o. Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
333/241/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
334/241/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
335/241/III/2009 zawarcia porozumienia z mediami o wspólnej organizacji przedsięwzięcia przyznania w 2009 r. Nagrody Artystycznej „ZŁOTA MASKA” Marszałka Województwa Śląskiego oraz powołania komisji typującej kandydatów do Nagrody.
336/241/III/2009 zawarcia z Instytucją Filmową „Silesia-Film” w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej
337/241/III/2009 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 r.
338/241/III/2009 zawarcia „Umowy nieodpłatnego przeniesienia nakładów” między Województwem Śląskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach
339/241/III/2009 zawarcia „Umowy nieodpłatnego przeniesienia nakładów” między Województwem Śląskim a Telekomunikacją Kolejową Sp. z o.o. Warszawa, Zakład Telekomunikacji w Katowicach
340/241/III/2009 udzielenia Pani Joannie Ślusarczyk — p.o. Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełnomocnictwa do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki
341/241/III/2009 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-24-272/08 pt. „Poznać – Zrozumieć - Współdziałać” realizowanego przez Miasto Katowice.
342/241/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
343/241/III/2009 Zmiany Uchwały nr 2673/210/III/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru „Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” zawieranej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.
344/241/III/2009 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu przy ul. Wiślańskiej 28


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713