Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:38:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 237 z dnia 10 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
252/237/III/2009 wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na emblematach do umundurowania policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach..
253/237/III/2009 organizacji i obsługi stoisk regionalnych na krajowych targach turystycznych w 2009 roku
254/237/III/2009 zmiany uchwały własnej nr 3237/223/III/2008 z dnia 30.12. 2008 roku w sprawie akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
255/237/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
256/237/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Centrum Pediatrii “Kubalonka” w Istebnej
257/237/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
258/237/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
259/237/III/2009 wyrażenia zgody na likwidację aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
260/237/III/2009 Powołania Komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2009 roku.
261/237/III/2009 powołania Komisji I otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji w 2009 roku
262/237/III/2009 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na rozpoczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu w placówce
263/237/III/2009 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w zawodzie pracownika pomocniczego obsługi hotelowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.
264/237/III/2009 zawarcia z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie w 2009 roku dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka”
265/237/III/2009 zawarcia z Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie w 2009 roku dotacji na działalność bieżącą Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka”
266/237/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
267/237/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
268/237/III/2009 lokaty wolnych środków budżetowych w 2009 roku.
269/237/III/2009 przyjęcia ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
270/237/III/2009 Zmiany uchwały nr 3146 / 221 / III / 2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu nr 2/POKL/7.3/2008 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim.
271/237/III/2009 Ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego wg „Kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
272/237/III/2009 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kar nałożonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na Firmę Handlowo Usługową MOBIL............... z siedzibą ........................................, z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej
273/237/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
274/237/III/2009 wydania opinii
275/237/III/2009 wydania opinii
276/237/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Świerklaniec
277/237/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w zakresie zadania remontowego finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
278/237/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Lublińcu, na rzecz Powiatu Lublinieckiego
279/237/III/2009 zmiany uchwały własnej Nr 23/226/III/2009 z dnia 08 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Czernichowie
280/237/III/2009 wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3 Maja, zabudowanej zabytkową kaplicą
281/237/III/2009 Podpisania Umowy dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr ŚL/POKL/KR/2009/1
282/237/III/2009 W sprawie podpisania Umowy dotacji rozwojowej na realizację zadań pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. Nr ŚL/POKL/PT/2009/1
283/237/III/2009 Podpisania Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 15 lipca 2008 r. Nr POKL.10.01.00-24-001/08-00 o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
284/237/III/2009 Rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pt. „Szkolenie komputerowe ECDL” nr UDA-POKL.09.05.00-24-033/08-00 zawartej w dniu 25 lipca 2008 roku pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, a Europejskim Instytutem Rozwoju i Technologii w Gliwicach.
285/237/III/2009 W sprawie zmiany uchwały z dn. 25 września 2007 r. Nr 1757/94/III/2007 w sprawie zatwierdzenia składu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Województwa Śląskiego
286/237/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania wniosków złożonych w ramach naboru dla projektu kluczowego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, w ramach Priorytetu III – Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
287/237/III/2009 wyboru przedstawiciela organizacji środowiskowych i jego stałego zastępcy do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
288/237/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Karbowej w Bielsku Białej”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VII – Transport, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
289/237/III/2009 dokonania przez Zarząd listy rezerwowej projektów w zakresie Priorytetu I ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacniania konkurencyjności regionów, Działanie 1.3.2-Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
290/237/III/2009 dokonania przez Zarząd przyjęcia listy rezerwowej projektów w zakresie Priorytetu I ZPORR Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3.2-Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
291/237/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006, przedłużonego na lata 2007-2008 poprzez aktualizację tabel finansowych na rok 2008: • Tabela 9. - Struktura finansowa zadań własnych i inwestycji wieloletnich w ramach Programu na 2008 rok, • Tabela 10. Podział środków finansowych na inwestycje wieloletnie (inwestycje wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 Dz. U. Nr 7, poz.85) na 2008 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713