Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:17:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 235 z dnia 5 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
195/235/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
218/235/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
219/235/III/2009 przyjęcia Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na 2009 rok
220/235/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
221/235/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
222/235/III/2009 Przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.
223/235/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałania 1.2.2 „MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
224/235/III/2009 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałania 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
225/235/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/6.3/2008 dla Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.
226/235/III/2009 Zatwierdzenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2008 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.
227/235/III/2009 zawarcia umowy o wspólnym przedsięwzięciu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) w ramach RPO WSL na lata 2007-2013
228/235/III/2009 przyjęcia przez Zarząd trybu wyjątkowego dla projektu Kluczowego pn."Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie"
229/235/III/2009 dokonania przez Zarząd warunkowego wyboru Projektu Kluczowego pn. "Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie" do dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
230/235/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
231/235/III/2009 procedury udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Zarząd Województwa Śląskiego
232/235/III/2009 Podpisania aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
233/235/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2009-2010 w łącznej kwocie nie większej niż 150 000,00 zł, na dofinansowanie wkładu własnego projektu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu pn. „Remont lądowiska dla śmigłowców ratunkowych celem dostosowania do standardów europejskich” zgłoszonego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1. Rozwój Sytemu Ratownictwa Medycznego.
234/235/III/2009 wydania opinii
235/235/III/2009 zawarcia Aneksu do Umowy nr 2920/ZN/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku z “AUXILIUM” Kancelarią Biegłych Rewidentów S.A.
236/235/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
237/235/III/2009 wyrażenia zgody na nabycie aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
238/235/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
239/235/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
240/235/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.
241/235/III/2009 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
242/235/III/2009 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej
243/235/III/2009 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
244/235/III/2009 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
245/235/III/2009 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
246/235/III/2009 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku
247/235/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju.
248/235/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do przekształceń jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego.
249/235/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie.
250/235/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713