Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:52:36

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 234 z dnia 3 lutego 2009

Nr uchwałyW sprawie
186/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2011 na organizację spotkań młodzieży Województwa Śląskiego w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, w latach 2010 - 2011
187/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej połączenia w zespół Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku oraz Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr Feliksa Białego w Rybniku.
188/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej założenia Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Rybniku.
189/234/III/2009 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych w roku 2009.
190/234/III/2009 powierzenia Pani Joannie Ślusarczyk pełnienia obowiązków Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
191/234/III/2009 dofinansowania projektu „Ogólnopolska kampania promocyjna województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
192/234/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Mirosława Ruszkiewicza – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do tegorocznej edycji Programu „Leonardo da Vinci” oraz póĽniejszą realizacją projektów.
193/234/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Przemysława Koperskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, do podejmowania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do tegorocznej edycji Programu „Leonardo da Vinci” oraz póĽniejszą realizacją projektów.
194/234/III/2009 Zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą PO KL.
196/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia uzupełnienia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2009
197/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
198/234/III/2009 zawarcia z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach umowy dotacji dotyczącej przekazania dotacji na działalność bieżącą Akademii Wychowania Fizycznego w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali lekkoatletycznej przy stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”
199/234/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
200/234/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
201/234/III/2009 przyjęcia zasad postępowania w odniesieniu do nieruchomości wydzielanych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z ustaleniem lokalizacji drogi wojewódzkiej na terenie miasta na prawach powiatu
202/234/III/2009 zawarcia porozumienia z Miastem na prawach powiatu Zabrze
203/234/III/2009 dokonania podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Górkach Wielkich, oznaczonej jako działka nr 263/2.
204/234/III/2009 przyjęcia zakresu rzeczowego planu robót remontowych na 2009 rok na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach
205/234/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomość stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeleniej Górze, oraz ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.
206/234/III/2009 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach
207/234/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
208/234/III/2009 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
209/234/III/2009 zawarcia z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji na remonty
210/234/III/2009 zawarcia z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na inwestycje
211/234/III/2009 zawarcia z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
212/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, darowizny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
213/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, sprzedaży prawa własności nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000 euro, stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rabce-Zdroju
214/234/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Katowicach, na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Katowice, położoną w Katowicach, bez obowiązku dokonywania dopłat
215/234/III/2009 1/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013 oraz upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2010-2012 na realizację projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013. 2/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Oświadczenia prawomocnego przedstawiciela Partnera Projektu o współfinansowaniu, o możliwościach administracyjnych i finansowych oraz o statusie prawnym” / „Co-financing Statement, Declaration on Administrative and Financial Capacity and on Legal status by the Legal Representative of Partner Organisation” w celu realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013. 3/ przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Województwa Śląskiego do jednoosobowego podpisania „Deklaracji o statusie wnioskodawcy zgodnie z przepisami pomocy publicznej” / „Declaration on the status of the Applicant according to the State Aid discipline” w celu realizacji projektu „TRITIA-Europa” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2007-2013.
216/234/III/2009 zmiany uchwały Nr 45/227/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2009 roku dotyczącej wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
217/234/III/2009 zmiany składu Komisji stypendialnej w dziedzinie kultury


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713