Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:49:51

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 232 z dnia 27 stycznia 2009

Nr uchwałyW sprawie
127/232/III/2009 ustalenia kryterium regionalnego oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
128/232/III/2009 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie przygotowania projektu pn. “Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” do wspólnej realizacji w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym zawartego w dniu 08.12.2008r. w Zabrzu
129/232/III/2009 Organizacja stoiska dla regionów partnerskich Województwa Śląskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku „Intourex 2009” odbywających się na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w dniach 20-22.02.br w Sosnowcu.
130/232/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
131/232/III/2009 zawarcia Porozumienia w sprawie realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej Województwa Śląskiego pt. „REVITA-SILESIA 2008-2010” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
132/232/III/2009 przyjęcia Podręcznika Procedur Wdrażania Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wersja piąta
133/232/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Stule - Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
134/232/III/2009 zmiany uchwały nr 683/46/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r.
135/232/III/2009 likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego powierzonego wojewódzkim jednostkom edukacyjnym
136/232/III/2009 likwidacji zużytych i zbędnych składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego
137/232/III/2009 ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
138/232/III/2009 Przyjęcia Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2008 – 2009 .
139/232/III/2009 zezwolenia na odstępstwo od zakazów ustawy o rybactwie śródlądowym.
140/232/III/2009 zawarcia ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach umowy w sprawie udzielenia w 2009 roku ze środków budżetu Województwa Śląskiego dotacji celowej na zakupy inwestycyjne
141/232/III/2009 Umorzenia należności za lata 2003-2007 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
142/232/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im.dr Emila Cyrana w Lublińcu.
143/232/III/2009 zawarcia umowy dotacji z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Gliwicach
144/232/III/2009 Zawarcia umowy zlecenie z lekarzem medycyny - Panią Marią Parczyńską-Kanas dotyczącej wydawania opinii w sprawie wyboru zakładu opiekuńczo – leczniczego lub pielęgnacyjno – opiekuńczego dla osób kierowanych do tego typu zakładów.
145/232/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
146/232/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie.
147/232/III/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
148/232/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
149/232/III/2009 skierowania do Ministra Edukacji Narodowej wniosku o wydanie opinii na temat wprowadzenia w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej od roku szkolnego 2009/2010 specjalności w zakresie: zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, prowadzonej w dziennym i zaocznym systemie kształcenia.
150/232/III/2009 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
151/232/III/2009 w sprawie zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
152/232/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego przyjmującej projekt uchwały własnej w sprawie zaliczenia budowanego odcinka Drogi Współpracy Regionalnej od DK79 do węzła A4 „Jeleń” w Jaworznie do kategorii dróg wojewódzkich
153/232/III/2009 wydania opinii
154/232/III/2009 wydania opinii
155/232/III/2009 wydania opinii
156/232/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
157/232/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2009 dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w zakresie remontu finansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego
158/232/III/2009 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie opracowania Programów prac urządzeniowo – rolnych dla Gminy Lipie i Gminy MiedĽno
159/232/III/2009 wydania opinii
160/232/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na realizację zadania remontowego oraz zawarcia umowy,
161/232/III/2009 pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi Wójcikowi – Kierownikowi Zespołu Inżyniera Kontraktu dla zadania: ”Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
162/232/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stokłosie – Prezesowi Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt – Śląsk w Katowicach
163/232/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713