Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:46:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 231 z dnia 23 stycznia 2009

Nr uchwałyW sprawie
102/231/III/2009 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pani Olgi Grzyb na stanowisko zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na okres od 1 marca 2009 roku do 30 listopada 2010 roku
103/231/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie przez jednostkę budżetową Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli logo oraz wykonanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej dla przedmiotowego znaku graficznego.
104/231/III/2009 przyznania promesy Operze Śląskiej w Bytomiu na realizację w 2009 roku zadania pn. „Przebudowa magazynów Opery Śląskiej przy ul. Łagiewnickiej w Bytomiu”
105/231/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki realizowane w okresie 01.04.2009 roku do 15.12.2009 roku.
106/231/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami realizowane w okresie od 01.04.2009 roku do 30. 11.2009 roku.
107/231/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Annie Zasadzie – Chorab – dyrektorowi Kolegium Pracowników Służb Specjalnych w Czeladzi
108/231/III/2009 dokonania warunkowego wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Zebrzydowicach – odcinek ul. Orzeszkowej i Kasztanowej”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VII – Transport, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
109/231/III/2009 ustalenia liczby, wysokości, czasu trwania stypendiów w dziedzinie kultury w 2009 roku
110/231/III/2009 zatrudnienia Pana Macieja Miki na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
111/231/III/2009 zatrudnienia Pana Rafała Turotszego na stanowisku Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
112/231/III/2009 udzielenia upoważnienia/pełnomocnictwa Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Regionalnego, Pani Małgorzacie Staś, do składania zeznań wyjaśniających w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 266 Kodeksu Karnego.
113/231/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, Dyrektorowi Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
114/231/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, Kierownikowi Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego.
115/231/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
116/231/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
117/231/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
118/231/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania w imieniu Samorządu Województwa dokumentów, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów, Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego.
119/231/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Wykonanie platformy widokowej wraz ze schodami w wieży bramnej Zamku w Siewierzu”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Centralnego numer PRSC–04.01.00- 15/08, w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
120/231/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury – etap I”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego numer: PRSPn–04.01.00-30/08), w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
121/231/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt.: “Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze” złożonego w ramach naboru: PK-04.01.00-057/08) priorytet IV Kultura, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
122/231/III/2009 wydania decyzji o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim - SEKAP 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
123/231/III/2009 dokonania warunkowego wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4403S Kaniów – Bestwina ul. Witosa w Gminie Bestwina”, złożonego w ramach naboru dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VII – Transport, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
124/231/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
125/231/III/2009 przyjęcia planu rzeczowo – finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2009.
126/231/III/2009 ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy dla działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przyjęcie treści ogłoszenia.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713