Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:01:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 230 z dnia 20 stycznia 2009

Nr uchwałyW sprawie
52/230/III/2009 potwierdzenie gotowości do zawarcia umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej do Samorządów Województw w ramach wdrażanych działań PROW 2007 - 2013
53/230/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
54/230/III/2009 akceptacji decyzji dotyczących umorzenia pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
55/230/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/9/2008 z dnia 21.05.2008 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych
56/230/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2009 roku - przeciwdziałanie problemom alkoholowym
57/230/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2009 roku - przeciwdziałanie narkomanii
58/230/III/2009 ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii
59/230/III/2009 zawarcia umowy na świadczenie usług medycznych z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdrój
60/230/III/2009 zmiany uchwały nr 551/146/III/2008
61/230/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości o wartości powyżej 250 000 EURO i odstąpienie od przetargowego trybu oddania tej nieruchomości Górnośląskiemu Parkowi Etnograficznemu w Chorzowie w użytkowanie na czas nieoznaczony.
62/230/III/2009 przeznaczenia do oddania w najem 2 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku nr 684 w Istebnej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, w trybie przetargu.
63/230/III/2009 ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu w rejonie ul. Matejki.
64/230/III/2009 ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu.
65/230/III/2009 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Sosnowiec
66/230/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Czernichów
67/230/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Czernichów
68/230/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Krzanowic
69/230/III/2009 wydania opinii
70/230/III/2009 wydania opinii
71/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
72/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
73/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
74/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
75/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
76/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
77/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
78/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
79/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
80/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
81/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
82/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
83/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
84/230/III/2009 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
85/230/III/2009 wydania opinii
86/230/III/2009 wydania opinii
87/230/III/2009 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
88/230/III/2009 Udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Borycz Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do udzielania dotacji beneficjentom regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w zakresie zawierania i realizacji umów w ramach: Działania: 6.1, 6.2, 6.3 Priorytetu VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania: 8.1 Priorytetu VIII ,,Regionalne kadry gospodarki”, Działania: 9.3 Priorytetu IX ,, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
89/230/III/2009 zawarcia pomiędzy Samorządem Województwa a Ministrem Rozwoju Regionalnego Porozumienia o współpracy w procesie wdrażania Programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007 – 2013 w Województwie Śląskim.
90/230/III/2009 dokonania warunkowego wyboru do dofinansowania projektu pt. „Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Południowego, Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – małe miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
91/230/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie – Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Północnego, Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
92/230/III/2009 dokonania wyboru do dofinansowania projektu pt. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, złożonego w ramach konkursu dla Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego, Priorytet VI – Zrównoważony Rozwój Miast, Działanie 6.1 „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
93/230/III/2009 przyjęcia zmian w Wytycznych do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów
94/230/III/2009 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
95/230/III/2009 przyjęcia zaktualizowanego indykatywnego harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
96/230/III/2009 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego uchylenia uchwały Nr III/2/23/2006.
97/230/III/2009 Przyznanie dofinansowania do wniosków po rozstrzygnięciach negocjacyjnych w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2008 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
98/230/III/2009 w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 369/ZD/2008
99/230/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
100/230/III/2009 organizacji podróży studyjnej dziennikarzy z Ukrainy
101/230/III/2009 zmiany uchwały nr 3214/ 223/ III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru/ warunkowego wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713