Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:13:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2009


Posiedzenie nr 227 z dnia 13 stycznia 2009

Nr uchwałyW sprawie
25/227/III/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury medycznej przez Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
26/227/III/2009 ogłoszenia konkursu dla gmin województwa śląskiego pod nazwą „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”
27/227/III/2009 ogłoszenia konkursu dla gmin województwa śląskiego pod nazwą „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”
28/227/III/2009 ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady
29/227/III/2009 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
30/227/III/2009 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w okresie od 18.02.2009 roku do 30.06. 2009 roku
31/227/III/2009 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie.
32/227/III/2009 przyjęcia do dofinansowania w ramach Priorytetu VII Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu kluczowego pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1w Mszanie – ETAP I”
33/227/III/2009 przyznania dofinansowania Rocznych planów Działań na rok 2009 realizowanych w ramach Priorytetu X - Pomoc Techniczna, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa ŚŁąskiego na lata 2007-2013 przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - Instytucję Pośredniczącą Drugiego Stopnia RPO WSL
34/227/III/2009 Przyjęcia „Kryteriów podziału kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”
35/227/III/2009 zaopiniowania projektu aktualizacji ”Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Istebna na lata 2008-2015”.
36/227/III/2009 zaopiniowania projektu „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza”
37/227/III/2009 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2009 rok.
38/227/III/2009 przyjęcia nowej „Książki Procedur” oraz aktualizacji „ Książek Procedur ” przyjętych przez Zarząd uchwałą nr 2626/209/III/2008 z dnia 06.11.2008r dla działań: „ Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I- Scalanie gruntów ; Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi ”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” , „ Odnowa i rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
39/227/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
40/227/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
41/227/III/2009 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
42/227/III/2009 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
43/227/III/2009 zatwierdzenia zmian statutu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
44/227/III/2009 zawarcia aneksu wprowadzającego zmiany do umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych, kolejowych przewozów osób na obszarze Województwa Śląskiego w 2009 roku przez „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w Warszawie.
45/227/III/2009 wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713