Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:06:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 326 z dnia 22 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2909/326/II/2005 udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą otrzymał Wojewódzki Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu
2910/326/II/2005 zmiany uchwały nr 2670/317/2005 z dnia 24.11.2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Województwa Śląskiego
2911/326/II/2005 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2912/326/II/2005 zawarcia umowy pożyczki z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Katowicach
2913/326/II/2005 zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Chorób Wewnętrznych „Hutniczy w Częstochowie
2914/326/II/2005 zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Chorób Wewnętrznych „Hutniczy" w Częstochowie
2915/326/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 1343/274/II/2005 z dnia 7.07.2005 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
2916/326/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 1110/267/II/2005 z dnia 16.06.2005 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Samodzielnym Publicznym zakładem Opieki Zdrowotnej Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
2917/326/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
2918/326/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej Umową dotacji Nr 1881KT/2005 z 02.11.2005 r. z Gminą Rajcza dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2919/326/II/2005 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozostałej kwoty z kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na Pana .......................... zam. przy ................................................, z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 408
2920/326/II/2005 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na ................................. z siedzibą przy ...........................................z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 408
2921/326/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 95/KT/2005 z dnia 19 września 2005 r. z Gminą Koszęcin
2922/326/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 11/KT/2005 z Gminą Przyrów
2923/326/II/2005 zaakceptowania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy Nr 1823/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Gminą Żywiec dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2924/326/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej Umową dotacji Nr 1899/KT/2005 z 02.11.2005 r. z Gminą Ciasna dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2925/326/II/2005 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na ......................... zam przy .......................................... z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 408
2926/326/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1803KT/2004 z 21.12.2004 r. z Gminą Skoczów dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2927/326/II/2005 przyznania nagród szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla Pani Marii Barteckiej-Straszny dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej oraz Panu Henrykowi Szczotce dyrektorowi Zespołu Szkół specjalnych w Skoczowie.
2928/326/II/2005 Zatwierdzenia zmian w wybranym do dofinansowania przez Zarząd Województwa wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2929/326/II/2005 przyjęcia zaktualizowanych na 2005 rok Ramowych Planów Realizacji Działań 1.2 i 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
2930/326/II/2005 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2931/326/II/2005 Zmiany uchwały własnej nr 2543/311/II/2005 w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania SPO ROL 2.2 Scalanie gruntów
2932/326/II/2005 w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy wykonawczej nr BE.II - 4/JK/701202-2/8/05 z dnia 6 września 2005 r. zawartej z Wojewodą Śląskim na realizację w roku 2005 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 zadań współfinansowanych z budżetu państwa, dla których podmiotem uprawnionym jest Samorząd Województwa Śląskiego.
2933/326/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej wraz z budową oświetlenia, fontanną i infrastrukturą techniczną w Sosnowcu” realizowanego przez Miasto Sosnowiec.
2934/326/II/2005 zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy dotacji dla zadania pn.: ,,Budowa kolektora ściekowego od komory k188 do ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim”, realizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2935/326/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Zabrze na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu sportowego SKS Gwarek - Zabrze poprzez budowę krytej trybuny oraz zagospodarowanie terenu”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2936/326/II/2005 powołania Pana Ryszarda Markowa na stanowisko zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie.
2937/326/II/2005 powołania Pani Ewy Moroń na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach ds. Centrum Scenografii Polskiej.
2938/326/II/2005 przyznania nagrody rocznej za 2004 rok Pani Iwonie Dordzie dyrektorowi Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
2939/326/II/2005 zawarcia z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Pyrzowicach
2940/326/II/2005 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości położonej w Pyrzowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713