Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:45:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 325 z dnia 20 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2883/325/II/2005 zatwierdzenia planu kontroli na 2006 rok.
2884/325/II/2005 zmiany uchwały własnej w sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty zgłaszane do realizacji ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2885/325/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację składników majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
2886/325/II/2005 przekazania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty 800.842 zł. zakładom aktywności zawodowej, jako części brakującej kwoty, należnej od Funduszu na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2005r.
2887/325/II/2005 zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego i cyfrowego, przekazanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
2888/325/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2889/325/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego aneksu do porozumienia nr 3610/JST/2005/IK z dnia 29 września 2005r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 35.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2890/325/II/2005 Dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
2891/325/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
2892/325/II/2005 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Psychiatrycznym w Toszku
2893/325/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
2894/325/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
2895/325/II/2005 powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach.
2896/325/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego – S.P.Z.O.Z. w Bielsku - Białej
2897/325/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach
2898/325/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: „Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej w Cieszynie”.
2899/325/II/2005 podpisania Aneksu nr 2 do umowy dotacji dla zadania pn. „Remont konserwatorski budynku ul. Rynek 6 w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne
2900/325/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na 2005 rok dla Projektu pn.„Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie” realizowanego przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz zawarcia umowy pomiędzy Muzeum Zamkowym w Pszczynie, a Zarządem Województwa Śląskiego dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na 2005 r.
2901/325/II/2005 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na 2005 r. dla Projektu „Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach” oraz podpisania Aneksów do umów związanych z przekazaniem przez Samorząd Województwa Śląskiego dotacji na w/w zadanie. .
2902/325/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej umową dotacji Nr 1799KT/2004 z 21.12.2004 r. zawartą z Gminą Myszków, dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2903/325/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 593/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Gminą Rydułtowy dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2904/325/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia dotacji oraz rozliczenia końcowego zadania w związku z zakończeniem realizacji inwestycji objętej Umową dotacji Nr 1870KT/2005 z 02.11.2005 r. z Powiatem Lublinieckim dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2905/325/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego umową dotacji Nr 1815KT/2004 z 14.12.2004 r. zawartą z Miastem Mysłowice dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2906/325/II/2005 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Siemianowicach Śląskich
2907/325/II/2005 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Żorach
2908/325/II/2005 Powołania Komisji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713