Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:47:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 324 z dnia 15 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2870/324/II/2005 przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2579/314/II/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. dotyczącej przyjęcia projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
2871/324/II/2005 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2006 roku
2872/324/II/2005 zmiany uchwały nr 2290/303/II/2005 z dnia 11 paĽdziernika 2005 roku dotyczącą powołania dyrektorów Szkół Policealnych Województwa Śląskiego na przewodniczących komisji egzaminacyjnych celem przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2005/2006.
2873/324/II/2005 zmiany uchwały Nr 593/247/II/2005 z dnia 7.04.2005 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005zmiany uchwały Nr 593/247/II/2005 z dnia 7.04.2005 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005
2874/324/II/2005 zatwierdzenia honorarium dla Pana Tadeusza Serafina dyrektora naczelnego i artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu za opracowanie muzyczne i dyrygowanie koncertem symfonicznym muzyki polskiej oraz za opracowanie muzyczne i przygotowanie premiery opery pt. „Muzeum histeryczne Mme Eurozy” Piotra Schmidtke w Operze Śląskiej w Bytomiu.
2875/324/II/2005 wyznaczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako podmiotu reprezentującego Województwo Śląskie przy realizacji projektu pt.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 798 na odcinku Sośnica — Gniazdów”
2876/324/II/2005 wyznaczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jako podmiotu reprezentującego Województwo Śląskie przy realizacji projektu pt.: „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór”
2877/324/II/2005 Przedłożenie do zaopiniowania "Projektu monitoringu ichtiofauny województwa śląskiego".
2878/324/II/2005 Zatwierdzenia listy rankingowej projektów
2879/324/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego aneksu do porozumienia nr 4938/JST/2005/DSA z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 75.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2880/324/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2881/324/II/2005 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2206/207/II/2004 z dnia 3 grudnia 2004r. w sprawie wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
2882/324/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713