Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:12:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 323 z dnia 13 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2821/323/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2822/323/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyznania w 2006 roku dotacji celowej w kwocie 116 tyś. zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
2823/323/II/2005 zapisu na akcje XII emisji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
2824/323/II/2005 Zmiany planu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
2825/323/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego.
2826/323/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr OR.I.2222/141/04 (333/OS/2004) z Gminą Pawłowice, dotyczącego współpracy podczas realizacji zadania p.n. „Modernizacja koryta cieku Pielgrzymówka w km 1+998 ÷ 4+120 II etap, gm. Pawłowice”
2827/323/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Pilchowice dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu DW 921 w m. Stanica”
2828/323/II/2005 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na Pana....................... , prowadzącego działalność gospodarczą w .........................., z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej
2829/323/II/2005 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia Aneksu do Umowy Nr 1803/KT/2004 z 21.12.2004 r. z Gminą Skoczów dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2830/323/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego umową dotacji Nr 1818KT/2004 z 16.12.2004 r. zawartą z Miastem Częstochowa dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2831/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2832/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2833/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2834/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2835/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2836/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2837/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2838/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2839/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2840/323/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2841/323/II/2005 przedłożenia wyjaśnienia uchwały Nr II/41/21/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2005 r.
2842/323/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 73/KT/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. z Gminą Suszec
2843/323/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 67/KT/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. z Gminą Knurów
2844/323/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 29/KT/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. z Gminą Psary
2845/323/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1823KT/2004 z 23.12.2004 r. z Gminą Żywiec dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2846/323/II/2005 Uchwała nr 2846 /323/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Śląskiego na insygniach kupieckich Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług..
2847/323/II/2005 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej
2848/323/II/2005 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
2849/323/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2850/323/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
2851/323/II/2005 zawarcia aneksów do umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2852/323/II/2005 zawarcia umowy dotacji ze Śląskim Szpitalem Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Ustroniu
2853/323/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
2854/323/II/2005 odwołania Pana Romana Osadnika ze stanowiska zastępcy dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie.
2855/323/II/2005 odwołania Pana Jerzego Moskala ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach.
2856/323/II/2005 powołania Pana Jerzego Wójcika na stanowisko zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
2857/323/II/2005 powołania Pana Lecha Szarańca na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach.
2858/323/II/2005 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
2859/323/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
2860/323/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
2861/323/II/2005 ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie i przyjęcia treści ogłoszeń.
2862/323/II/2005 oddania w dzierżawę na czas określony do lat 3 nieruchomości o powierzchni 22,3076 ha położonej w Chorzowie
2863/323/II/2005 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przez Instytucję Filmową „Silesia –Film” w Katowicach
2864/323/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Klepaczka – gmina Starcza”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2865/323/II/2005 podpisania aneksu nr 2 do Porozumienia nr 72/IW/2005 zawartego z Powiatem Cieszyńskim o współfinansowaniu w roku 2005 zadania p.n. Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny - I etap, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
2866/323/II/2005 zatwierdzenia Programów rzeczowo - finansowych na rok 2005 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych
2867/323/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji oraz końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary – etap III – część 4” w Gminie Bieruń w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2868/323/II/2005 podpisania Aneksu nr 1 do umowy dotacji dla zadania pn. „Modernizacja budynku i prace wykończeniowe przy adaptacji kondygnacji piwnicznej na pomieszczenia biurowe w PUP Siemianowice Śląskie” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
2869/323/II/2005 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2005r


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713