Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:21:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 320 z dnia 6 grudnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
2736/320/II/2005 ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
2737/320/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu do powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej
2738/320/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej
2739/320/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2740/320/II/2005 powołania eksperta wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii
2741/320/II/2005 zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach
2742/320/II/2005 zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Mikołów
2743/320/II/2005 powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000-2005 realizację projektu badań naukowych pn. „Wzory konsumpcji alkoholu, postawy i zachowania Polaków wobec problemów alkoholowych”
2744/320/II/2005 wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
2745/320/II/2005 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Ślaskiego w dziedzinie kultury w 2006 roku
2746/320/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie, w jego strukturach, Poradni Logopedycznej
2747/320/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku poprzez utworzenie, w jego strukturach, Poradni Neonatologicznej
2748/320/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie dokonania zmian załącznika do uchwały Nr II/37/27/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2749/320/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2750/320/II/2005 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2751/320/II/2005 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2752/320/II/2005 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
2753/320/II/2005 w sprawie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krzepicach na rzecz Miasta na prawach powiatu Częstochowa
2754/320/II/2005 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
2755/320/II/2005 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2756/320/II/2005 w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
2757/320/II/2005 zmiany Uchwały Nr 2354/211/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiegoz dnia 16.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok.
2758/320/II/2005 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr I/20/8/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
2759/320/II/2005 ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowanych od 23.01.2006 r. do 30.04.2006 r.
2760/320/II/2005 Przystąpienia do projektu pn. „Kampania na rzecz podnoszenia świadomości o możliwościach związanych z mobilnością pracowników w krajach UE oraz organizacja Europejskich Targów Pracy w Oviedo” w ramach Programu Inicjatywy Komisji Europejskiej „2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników. Ku Europejskiemu Rynkowi Pracy” oraz udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Panu Przemysławowi Koperskiemu oraz Wicedyrektorom Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Panu Mieczysławowi Płanecie i Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi w zakresie wykonywania czynności związanych z realizacją projektu w ramach Inicjatywy „2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników”, w szczególności do: podpisania listu intencyjnego, deklarującego uczestnictwo w projekcie, zawarcia umowy partnerskiej z liderem projektu, Izbą Handlową w Oviedo, kontroli realizacji umowy i prawidłowości wydatkowania środków.
2761/320/II/2005 zawarcia umowy z Urzędem Statystycznym w Katowicach o opracowanie danych statystycznych celem przygotowania Regionalnego Bilansu Innowacji Województwa Śląskiego w ramach projektu własnego pt. „Stworzenie regionalnego monitoringu innowacji w województwie śląskim INNOBSERVATOR SILESIA I”
2762/320/II/2005 przystąpienia do prac nad Programem Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie
2763/320/II/2005 zmiany Uchwały własnej Nr 714/347/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. dot. Regulaminu Organizacyjnego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
2764/320/II/2005 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przystąpienia Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 3
2765/320/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
2766/320/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
2767/320/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji oraz końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czułów - Osada w Tychach” w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2768/320/II/2005 podpisania Aneksu nr 4 do umowy dotacji dla zadania pn. „Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego - Przebudowa , remont i rozbudowa budynku głównego”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
2769/320/II/2005 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 733/IW/2005 zawartej w dniu 24 czerwca 2005 r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Częstochowie w sprawie dofinansowania w roku 2005 środkami z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego zadania p.n. Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie
2770/320/II/2005 podpisania aneksu nr 1 do umowy nr 1497/IW/2005 zawartej w dniu 6 paĽdziernika 2005 r. ze Spółką Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna w Katowicach na realizację w roku 2005 zadania p.n. Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej
2771/320/II/2005 podpisania aneksu nr 2 do umowy nr 989/IW/2005 zawartej w dniu 26 lipca 2005 r. z Miastem Rybnik na realizację w roku 2005 zadania p.n. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku
2772/320/II/2005 podpisania aneksu nr 2 do umowy nr 968/IW/2005 zawartej w dniu 20 lipca 2005 r. z Teatrem Rozrywki w Chorzowie na realizację w roku 2005 zadania p.n. Budowa zaplecza technicznego Teatru Rozrywki Chorzowie
2773/320/II/2005 podpisania aneksu nr 2 do umowy nr 946/IW/2005 zawartej w dniu 19 lipca 2005 r. z Muzeum Śląskim w Katowicach na realizację w roku 2005 zadania p.n. Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach - prace przygotowawcze
2774/320/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Gminą Sośnicowice w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na ciekach: Sierakowickim i Młynówce
2775/320/II/2005 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na Pana Floriana Zacherniaka zam. Przy ul. Dolna Wieś 20 w Pilchowicach, z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej 408
2776/320/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia II transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1824KT/2004 z 23.12.2004 r. z Powiatem Bielskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2777/320/II/2005 przyjęcia skorygowanych planów rzeczowo – finansowych inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich
2778/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 23/KT/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. z Gminą Kłobuck
2779/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 27/KT/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. z Gminą Ogrodzieniec
2780/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 41/KT/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. z Gminą Świnna
2781/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 63/KT/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. z Gminą Będzin
2782/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 125/KT/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. z Gminą Pszów
2783/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 32/KT/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. z Gminą Koziegłowy
2784/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 35/KT/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. z Gminą Sośnicowice
2785/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 34/KT/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. z Gminą Sośnicowice
2786/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 112/KT/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. z Gminą Pszczyna
2787/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 50/KT/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. z Gminą Chełm Śląski
2788/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 56/KT/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. z Gminą Pilica
2789/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 51/KT/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. z Gminą Szczyrk
2790/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 47/KT/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. z Gminą Zebrzydowice
2791/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 64/KT/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. z Powiatem Tarnogórskim i Gminą Kalety
2792/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 22/KT/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. z Gminą i Miastem Czerwionka -Leszczyny
2793/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 28/KT/2005 z dnia 28 czerwca 2005 r. z Gminą Poraj
2794/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 42/KT/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. z Gminą Świnna
2795/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 39/KT/2005 (OR.I.222/268/05) z dnia 1 lipca 2005 r. z Gminą Pawłowice
2796/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 69/KT/2005 (OR.I.222/286/05) z dnia 14 lipca 2005 r. z Gminą Pawłowice
2797/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 26/KT/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. z Gminą Mszana
2798/320/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 46/KT/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. z Gminą Pszczyna


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713