Czas wygenerowania treści 2020-10-20 04:43:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 318 z dnia 29 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2680/318/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2681/318/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację składnika mienia ruchomego Województwa Śląskiego będącego we władaniu Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
2682/318/II/2005 wyrażenia zgody na zagospodarowanie składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego będących we władaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zbędnych dla prowadzonej działalności statutowej jednostki
2683/318/II/2005 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach
2684/318/II/2005 powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
2685/318/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2686/318/II/2005 zatwierdzenia honorarium dla Pana Henryka Baranowskiego zastępcy dyrektora - dyrektora artystycznego Teatru Śląskiego w Katowicach za inscenizację spektaklu „Król Edyp” Sofoklesa oraz za dwa pierwsze etapy reżyserii sztuki „Makbet” W. Szekspira na scenie Teatru Śląskiego.
2687/318/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 35.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2688/318/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2689/318/II/2005 powołania Pana Zygmunta Brzezińskiego na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.
2690/318/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację komórek organizacyjnych
2691/318/II/2005 zawarcia z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Umowy o partnerstwie, dotyczącej wniosku projektu „Ciąża bez alkoholu – element profilaktyki zdrowia prokreacyjnego kobiet w Polsce” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2006 – 2009
2692/318/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 24/ZD/2005 z 28.01.2005 roku z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
2693/318/II/2005 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
2694/318/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 17/KT/2004 z dnia 10.11.2004r. zawartego z Gminą Zebrzydowice .
2695/318/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2/2005 do umowy zlecenia z Agencją Nieruchomości i Budownictwa PROMIKS Sp. z o.o. powierzającej przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wyborze podmiotu Zarządzającego Projektem „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza”
2697/318/II/2005 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pawłowice”
2698/318/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 80% bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Liliowej 64 w Jaworzu, stanowiącego własność Województwa Śląskiego
2699/318/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/40/14/2005 z dnia 17.10.2005r.
2700/318/II/2005 Zmiany uchwały własnej nr 751/254/2005 z dnia 5 maja 2005r w sprawie przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2005 zmienionej uchwałą nr 1385/276/II/2005 z dnia 12 lipca 2005r oraz uchwałą 2138/296/II/2005 z dnia 20 września 2005r.
2701/318/II/2005 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji i Nauki
2702/318/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2703/318/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2704/318/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2705/318/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2706/318/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2707/318/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2708/318/II/2005 podpisania Aneksu nr 1 do umowy dotacji dla zadania pn. „Remont sieci wodociągowej na osiedlu Miechowice przy ulicy Nickla i przy ulicy Felińskiego w Bytomiu”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne
2709/318/II/2005 podpisania Aneksu nr 1 do umowy dotacji dla zadania pn. „Przebudowa napowietrznej linii nN w Bieruniu przy ul. Bojszowskiej ”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne
2710/318/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie „Zakupu autokaru do przewozu zespołów artystycznych Opery Śląskiej w Bytomiu” oraz podpisanie umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na przedmiotowe zadanie
2711/318/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie zadania remontowego pn. „Dostosowanie tryskaczy i zraszaczy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” oraz podpisanie aneksu do umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na przedmiotowe zadanie
2712/318/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie zadania remontowego pn. „Dostosowanie tryskaczy i zraszaczy do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” oraz podpisanie aneksu do umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na przedmiotowe zadanie
2713/318/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie „Zakupu instrumentów muzycznych” oraz podpisanie aneksu do umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na przedmiotowe zadanie.
2714/318/II/2005 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie „Wykonania nowego przyłącza wody do garaży ze studzienkami wodomierza wraz z dokumentacją techniczną”, oraz podpisanie umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na przedmiotowe zadanie
2715/318/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Opery Śląskiej w Bytomiu w zakresie zadania remontowego pn. „Wymiana czujek w budynku Opery” oraz podpisanie aneksu do umowy związanej z dotacją budżetu wojewódzkiego na przedmiotowe zadanie
2716/318/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 1580/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka „Repty” w Tarnowskich Górach
2717/318/II/2005 zawarcia aneksów do umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie
2718/318/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 1369/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
2719/318/II/2005 zawarcia umów dotacji pomiędzy Województwem Śląskim a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713