Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:43:48

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 317 z dnia 24 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2658/317/II/2005 zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Prof. J. Gasińskiego w Tychach
2659/317/II/2005 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2660/317/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2661/317/II/2005 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Bierunia”
2662/317/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2663/317/II/2005 zatwierdzenia Rozliczenia z wykorzystania przyznanej dotacji, w tym II transzy dotacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont konserwatorski budynku Rynek 6 w Bielsku Białej” finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”
2664/317/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Inkubator Przedsiębiorczości” realizowanego przez Powiat Tarnogórski
2665/317/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Zasilanie i oświetlenie przy drodze krajowej DK-79 ulicy Orląt Lwowskich od wjazdów i zjazdów z DK- 1 do granic miasta Jaworzna” realizowanego przez Miasto Sosnowiec
2666/317/II/2005 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach
2667/317/II/2005 w sprawie podpisania Aneksu Nr 1 do Umowy Dotacji z Funduszem Górnośląskim S.A. z dnia 27 maja 2004 r.
2668/317/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2669/317/II/2005 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2007 środków finansowych w wysokości 104 757,00 zł na prefinansowanie projektu „Praca po sąsiedzku” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Słowacja, działanie 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku – Białej, Cieszynie i Żywcu.
2670/317/II/2005 ogłoszenia konkursu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu Województwa Śląskiego
2671/317/II/2005 nabycia od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pyrzowicach
2672/317/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2673/317/II/2005 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji i Nauki
2674/317/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2675/317/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2676/317/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2677/317/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2678/317/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
2679/317/II/2005 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713