Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:13:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 315 z dnia 17 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2610/315/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
2611/315/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na wydatkowanie środków finansowych na wykonanie remontu
2612/315/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu na wydatkowanie środków finansowych na prace remontowe
2613/315/II/2005 zawarcia porozumienia z Gminą Pawłowice
2614/315/II/2005 przyznania nagrody rocznej za 2004 rok Pani Małgorzacie Hrapkowicz dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej
2615/315/II/2005 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2616/315/II/2005 w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2617/315/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2618/315/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu zachodniego - modernizacja hotelu ,,Speedway” w Rybniku II etap - zagospodarowanie terenu przy hotelu”
2619/315/II/2005 zatwierdzenia końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Droga do Aktywności” w Radlinie w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2620/315/II/2005 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Zawiercie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ,,Uzbrojenie Osiedla Kosowska Niwa w Zawierciu” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”
2621/315/II/2005 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 1810/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Miastem Jaworzno dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2622/315/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1819KT/2004 z 23.12.2004 r. zawartą z Miastem Siemianowice Śląskie dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2623/315/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2624/315/II/2005 zawarcia Porozumienia z Gminą Buczkowice dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 942 od km 14+405 do km 14+585 strona lewa w m. Buczkowice”
2625/315/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2626/315/II/2005 ustanowienia pełnomocnikiem Pana Jacka Żelaznego
2627/315/II/2005 zawarcia z adwokatem Jackiem Żelaznym umowy o świadczenie usług prawnych
2628/315/II/2005 ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu
2629/315/II/2005 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonej w Ustroniu
2630/315/II/2005 oddania w dzierżawę na czas określony do lat 3 nieruchomości o powierzchni 23,3052 ha położonej w Chorzowie
2631/315/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zatwierdzenia zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.
2632/315/II/2005 wyposażenia zakładu budżetowego pn. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej w składnik majątku ruchomego niezbędny do realizacji zadań statutowych
2633/315/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich
2634/315/II/2005 zagospodarowania składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego będącego we władaniu wojewódzkiej jednostki edukacyjnej
2635/315/II/2005 Udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - Mirosławowi Ruszkiewiczowi w zakresie wykonywania czynności związanych z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów własnych: 1. „Kształcenie ustawiczne – diagnoza potrzeb MŚP” w ramach Działania 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, 2. „Rozwój turystyki szansą dla rolników i ich rodzin” w ramach Działania 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, 3. „Nowe umiejętności – więcej możliwości” w ramach Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, w ramach Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2636/315/II/2005 odwołania Pana Jana F. Lewandowskiego ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. programowych Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.
2637/315/II/2005 odwołania Pani Olgi Grzyb ze stanowiska zastępcy dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach.
2638/315/II/2005 wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Zygmunta Brzezińskiego na stanowisko dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na czas określony tj. od 1 grudnia 2005 roku do 30 września 2006 roku, polegającej na zebraniu stosownych opinii.
2639/315/II/2005 powierzenia Pani Oldze Grzyb pełnienia obowiązków dyrektora Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach
2640/315/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na zakup księgozbioru
2641/315/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na zakupy inwestycyjne
2642/315/II/2005 udzielenia Panu Leszkowi Galińskiemu - Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełnomocnictwa do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki.
2643/315/II/2005 wprowadzenie zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej
2644/315/II/2005 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713