Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:32:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 311 z dnia 8 listopada 2005

Nr uchwałyW sprawie
2531/311/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Agencji Nieruchomości i Budownictwa PROMIKS Sp. z o.o. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wyborze podmiotu Zarządzającego Projektem „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza” oraz akceptacji trybu postępowania.
2532/311/II/2005 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2005 r.” (aktualizacja – paĽdziernik 2005 r.)
2533/311/II/2005 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
2534/311/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 1544/280/II/2005 z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
2535/311/II/2005 zagospodarowania składników mienia ruchomego Województwa Śląskiego będącego we władaniu wojewódzkich jednostek edukacyjnych
2536/311/II/2005 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, umową nr 1145/ZD/2003 z dnia 24.10.2003 roku
2537/311/II/2005 umorzenia pożyczki udzielonej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie, umową nr 1400/ZD/2003 z dnia 16.12.2003 roku
2538/311/II/2005 umorzenia pożyczek udzielonych Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Katowicach - S.P.Z.O.Z., umowami: nr 299/ZD/2004 z dnia 26.04.2004 roku i nr 1212/ZD/2004 z dnia 23.09.2004 roku
2539/311/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2540/311/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
2541/311/II/2005 wyrażenie zgody na zagospodarowanie składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego we władaniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, zbędnych dla działalności statutowej Ośrodka
2542/311/II/2005 wyrażenia zgody na zbycie składników majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji” w Tarnowskich Górach
2543/311/II/2005 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania SPO ROL 2.2 Scalanie gruntów
2544/311/II/2005 wprowadzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
2545/311/II/2005 wprowadzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
2546/311/II/2005 wprowadzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
2547/311/II/2005 organizacji podróży studyjnej w Województwie Śląskim dla dziennikarki niemieckiej gazety “Süddeutsche Zeitung” w dniach 18-21 listopada 2005 r.
2548/311/II/2005 wyrażenia zgody Rejonowemu Przedsiębiorstwu Inwestycji Sp. z o.o. w Bytomiu na wejście w teren
2549/311/II/2005 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
2550/311/II/2005 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
2551/311/II/2005 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
2552/311/II/2005 zbycia samochodu służbowego
2553/311/II/2005 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego
2554/311/II/2005 udzielenia zgody na utworzenie stanowiska zastępcy kierownika szkolenia praktycznego w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Mikołowie.
2555/311/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach – S.P.Z.O.Z..
2556/311/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2557/311/II/2005 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2006.
2558/311/II/2005 w sprawie Zmiany Uchwały Nr 2480/308/II/2005 z dnia 27 paĽdziernika 2005 r. w sprawie powołania Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Merytorycznej wniosków w ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713