Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:45:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 308 z dnia 27 października 2005

Nr uchwałyW sprawie
2439/308/II/2005 umorzenia pozostającej do spłaty kwoty pożyczki udzielonej Szpitalowi Nr 2 im. Zahorskiego w Sosnowcu umową nr 1417/ZD/2002 z dnia 20.12.2002 roku
2440/308/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2441/308/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 909/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
2442/308/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 705/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzką Specjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną w Katowicach
2443/308/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 686/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2444/308/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 685/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
2445/308/II/2005 zawarcia aneksu do umowy nr 894/ZD/2005 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Gorzycach
2446/308/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
2447/308/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Wewnętrznych – „Hutniczy” w Częstochowie
2448/308/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
2449/308/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury okresie od 11 września do dnia 10 paĽdziernika 2005 r.
2450/308/II/2005 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony zdrowia w roku 2005
2451/308/II/2005 udzielenia bonifikat od cen 20 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 250 w Jaworzu i 9 samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kaczeńcowej 430 w Jaworzu, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
2452/308/II/2005 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Czernichowie
2453/308/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 1219/166/II/2004 z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Śląskiego zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 1999/199/II/2004 z dnia 9 listopada 2004r.
2454/308/II/2005 udzielenia Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Panu Jackowi Kudle, pełnomocnictwa do zawarcia, wraz z członkiem Zarządu Województwa Śląskiego, aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej.
2455/308/II/2005 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 74/KT/2005 zawartego dnia 25 lipca 2005r. z Gminą Konopiska dotyczącego współfinansowania realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 907 i DW 908 w m. Konopiska i Wygoda-etap II”
2456/308/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego objętego Umową dotacji Nr 592/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Gminą Rydułtowy dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2457/308/II/2005 zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
2458/308/II/2005 zawarcia umowy kupna 100 akcji imiennych Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach za łączną kwotę 100.000 zł.
2459/308/II/2005 upoważnienia Drogowej Trasy Średnicowej S. A. w Katowicach - Inwestora Zastępczego do prowadzenia w 2005 roku działań dla realizacji inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice” na Kontraktach 7, 8 i 8b w Katowicach
2460/308/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2461/308/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2462/308/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2463/308/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2464/308/II/2005 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”
2465/308/II/2005 zaakceptowania Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”.
2466/308/II/2005 wyrażenie zgody na zrealizowanie drugostronnego zasilania elektrycznego kotłowni lokalnej gazowej w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
2467/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2468/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2469/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2470/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2471/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2472/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne”w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2473/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości- komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2474/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości-komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2475/308/II/2005 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz zawarcia umowy dotacji na realizację projektu finansowanego ze środków „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne” w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2476/308/II/2005 zawarcia z Ministrem Kultury porozumienia w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu dotacji celowej w wysokości 75.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa.
2477/308/II/2005 rozpatrzenia wniosku o pożyczkę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „INVEX GROUP” Spółki z o.o. w Gliwicach
2478/308/II/2005 wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach - S.P.Z.O.Z. z siedzibą w Katowicach, ul. Dworcowa 3 ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami zobowiązań cywilnoprawnych
2479/308/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 2210/300/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.09.2005 r. w sprawie wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Lecha Szarańca na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
2480/308/II/2005 w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Merytorycznej wniosków w ramach II etapu „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713