Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:26:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 307 z dnia 25 października 2005

Nr uchwałyW sprawie
2416/307/II/2005 odwołania Pani Grażyny Szczuckiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach.
2417/307/II/2005 powierzenia Pani Julii Dziurskiej pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach
2418/307/II/2005 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do VI edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
2419/307/II/2005 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1257/ROPS/2005 z dnia 1 września 2005 roku zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Stowarzyszeniem Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie
2420/307/II/2005 programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
2421/307/II/2005 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2422/307/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
2423/307/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
2424/307/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 1454/89/II/2003 z dnia 21 paĽdziernika 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi i Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
2425/307/II/2005 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego
2426/307/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 1798/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Powiatem Pszczyńskim dotyczącą przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2427/307/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany siedziby Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 3 im. Matki Teresy z Kalkuty w Katowicach.
2428/307/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Krzepicach, na rzecz Miasta na prawach powiatu Częstochowa
2429/307/II/2005 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Miastu Częstochowa na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:,,Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei NMP 24 w Częstochowie” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2430/307/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.:„Budowa wielofunkcyjnej sali rekreacyjno – sportowej” w Żarkach.
2431/307/II/2005 zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy dotacji dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Bieruń Stary etap III, część 4”, realizowanego przez Miasto Bieruń w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
2432/307/II/2005 Zaakceptowania Protokołu zdawczo – odbiorczego obiektu Opery Śląskiej w Bytomiu po zakończeniu inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu po pożarze”, finansowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego.
2433/307/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.
2434/307/II/2005 podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do umów o dofinansowanie projektów dla działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach SPO ROL
2435/307/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
2436/307/II/2005 zatwierdzenia zaktualizowanego Programu rzeczowo - finansowego na rok 2005 dla Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.
2437/307/II/2005 zmiany uchwały własnej nr 1988/292/II/2005 z dnia 06.09.2005 r. dotyczącej podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Górkach Wielkich, oznaczonej jako działka nr 173/2.
2438/307/II/2005 wyrażenia zgody na likwidację Gospodarstwa Pomocniczego przy Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dniem 31 grudnia 2005 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713