Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:39:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 292 z dnia 6 września 2005

Nr uchwałyW sprawie
1986/292/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Siewierzu.
1987/292/II/2005 podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Bielsku-Białej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 362/1
1988/292/II/2005 podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Górkach Wielkich, gmina Brenna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 173/2.
1989/292/II/2005 podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Tychach, oznaczonej jako działka nr 1132/32 będąca we władaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach.
1990/292/II/2005 współorganizacji podróży studyjnej w Województwie Śląskim dla 10 dziennikarzy i touroperatorów z Węgier w dniach 8-10 września 2005 r.
1992/292/II/2005 zlecenia przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Beskidzkiemu Biuru Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu wykonania pomiarów geodezyjnych i przygotowania dokumentacji dla przeprowadzenia wykupu nieruchomości zajętych pod wały przeciwpowodziowe dla zadań inwestycyjnych, których realizacja zakończy się w 2005 r.
1993/292/II/2005 uzgodnienia zaliczenia ul. Jabłonnej w Cieszynie do kategorii dróg powiatowych
1996/292/II/2005 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1810/KT/2004z 23.12.2004 r. z Miastem Jaworzno dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1997/292/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1810/KT/2004 z 23.12.2004 r. z Miastem Jaworzno dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1998/292/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr 499/KT/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r. z Miastem Wisła dotyczącego współpracy przy realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 942 na odcinku przy skoczni narciarskiej w Wiśle Malince
2003/292/II/2005 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 1820/KT/2004 z 21.12.2004 r. z Gminą Szczyrk dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2007/292/II/2005 zawarcia Aneksu nr 2 do Porozumienia nr 18/KT/2004 z dnia 16.11.2004r. z Gminą Pszczyna dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego chodnika wzdłuż DW 935 od km 57+177 do km 59+330 w m. Pszczyna Osiedle Stara Wieś”
2009/292/II/2005 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania pn.: „Modernizacja obiektu sportowego SKS Gwarek – Zabrze poprzez budowę krytej trybuny oraz zagospodarowanie terenu”, finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne.
2010/292/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.: Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu zachodniego – modernizacja hotelu ”Speedway” w Rybniku, realizowanej przez Miasto Rybnik.
2016/292/II/2005 zatwierdzenia wykazu projektów wybranych do realizacji w roku 2005 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia Euroterminalu w Sławkowie
2017/292/II/2005 Wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu budowy trybunki na boisku szkolno – treningowym, zlokalizowanym w obrębie Stadionu Śląskiego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie
2018/292/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w wspólnocie mieszkaniowej.
2019/292/II/2005 zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a firmą „Wydawnictwo Unitex” w sprawie zakupu 500 szt. publikacji „Prezentacja Gospodarcza Województwa Śląskiego”.
2020/292/II/2005 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
2021/292/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasadzie - Chorab dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 3 w Katowicach
2030/292/II/2005 zmiany Uchwały Nr 2354/211/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2005 rok.
2035/292/II/2005 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713