Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:13:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 289 z dnia 23 sierpnia 2005

Nr uchwałyW sprawie
1842/289/II/2005 zawarcia aneksów do niezrealizowanych umów z jednostkami samorządu terytorialnego nadzorującymi jednostki organizacyjne, którym przyznano środki w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji
1843/289/II/2005 ufundowania nagrody dla laureata VI edycji konkursu „Europa Regionów – czysty Śląsk w Europie. Wizja Pokoleniowa”
1847/289/II/2005 zawarcia Aneksu do Porozumienia nr 56/KT/2005 z dnia 1.07.2005r. z Gminą Pilica w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego remontu chodnika w ciągu DW 937 w m. Pilica
1848/289/II/2005 zawarcia aneksu do Porozumienia nr 36/KT/2004 z dnia 31.12..2004r. zawartego z Gminą Wyry
1850/289/II/2005 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7
1851/289/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach w trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Lechickiej 24.
1852/289/II/2005 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości położonych: w Lublińcu, Jagniątkowie oraz Zbrosławicach.
1853/289/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na przekazanie Medycznemu Studium Zawodowemu nr 1 im. J. Koraszewskiego w Gliwicach w trwały zarząd nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Chudoby 10.
1854/289/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zatwierdzenia zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.
1855/289/II/2005 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Chorób Płuc w Siewierzu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1856/289/II/2005 przyznania dotacji Starostwu Powiatowemu w Mikołowie na częściowe pokrycie kosztów transportu uczestników polsko-niemieckiej konferencji pn. ,,Szanse śląskiego rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”
1858/289/II/2005 porozumienia Województwa Śląskiego z Miastem Skoczów w sprawie dofinansowania prac konserwacyjnych na ciekach: Pogórzance, Bładnicy i Graniczniku
1859/289/II/2005 ponownej akceptacji projektu pt. „Przebudowa ul. Głównej w Goczałkowicach Zdrój wraz z chodnikiem i odwodnieniem – droga powiatowa” zgłoszonego przez Powiat Pszczyński w ramach Działania 3.2 ZPORR Obszary podlegające restrukturyzacji, wybranego przez Zarząd Województwa Śląskiego do dofinansowania w dniu 18 stycznia 2005 r. Uchwałą Nr 71/221/II/2005.
1860/289/II/2005 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
1865/289/II/2005 zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy dotacji dla zadania pn.: ,,Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi”, realizowanego przez Miasto Pszów w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
1867/289/II/2005 zatwierdzenia Aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla inwestycji pn. „Budowa zaplecza technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie”.
1926/289/II/2005 Zatwierdzenia listy rankingowej projektów zgłoszonych do realizacji w 2005 r. dla przedsięwzięcia Przygotowanie infrastruktury technicznej dla uruchomienia „EUROTERMINALU” w Sławkowie, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005-2006.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713