Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:13:42

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2005


Posiedzenie nr 268 z dnia 21 czerwca 2005

Nr uchwałyW sprawie
1136/268/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji internatu funkcjonującego przy Medycznym Studium Zawodowym im. dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie.
1137/268/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Gliwicach.
1138/268/II/2005 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej założenia w Sosnowcu Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Dla Dorosłych
1140/268/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie
1141/268/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im „Św. Barbary” w Sosnowcu
1142/268/II/2005 zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1143/268/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
1144/268/II/2005 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
1145/268/II/2005 zmiany w składzie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Ośrodka Leczniczo – Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści, powołanej uchwałą Nr 2064/202/II/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku.
1146/268/II/2005 zmiany w składzie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, powołanej uchwałą Nr 2063/202/II/2004 z dnia 18 listopada 2004 roku
1147/268/II/2005 zmiany w składzie komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej, powołanej uchwałą Nr 385/36/II/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku.
1148/268/II/2005 zmiany załącznika do Uchwały NR 518/243/II/2005 z dnia 24 marca 2005r. w zakresie Działania ZPORR 3.3- Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
1149/268/II/2005 wyrażenia zgody na budowę obiektu biurowego przez Spółkę „Kwartet” w części granicy nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Lechickiej 24 oraz udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
1150/268/II/2005 powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji z Wójtem Gminy Brenna w sprawie przysługującego Województwu Śląskiemu odszkodowania za nieruchomości położone w Górkach Wielkich, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Brenna.
1151/268/II/2005 wyrażenia zgody Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej na likwidację środków trwałych
1152/268/II/2005 opracowania „Projektu monitoringu ichtiofauny województwa śląskiego”
1153/268/II/2005 zaakceptowania listy obiektów wchodzących w skład nowo tworzonego regionalnego produktu turystycznego pn. „Szlak zabytków techniki w Województwie Śląskim”,
1154/268/II/2005 potwierdzenia ważności umów dotacji zawartych przez Pana Jerzego Parusela - Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań statutowych.
1155/268/II/2005 wystąpienia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. Publikacja kolumn ekologicznych na łamach kwartalnika „Przyroda Górnego Śląska” w ramach Konkursu „Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media”.
1157/268/II/2005 dokonania zmiany w Umowie dotacji dla zadania pn.: „Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu zachodniego – modernizacja hotelu ”Speedway” w Rybniku II etap – zagospodarowanie terenu przy hotelu”, realizowanego przez Miasto Rybnik w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
1158/268/II/2005 Zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji pn.:„Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb Wyższej Szkoły Technicznej - etap I – roboty przygotowawcze (rozbiórkowe) wraz z robotami budowlano – montażowymi”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713