Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:18:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 201 z dnia 16 listopada 2004

Nr uchwałyW sprawie
2026/201/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku poprzez utworzenie w jego strukturach Poradni Hematologicznej i Poradni Chirurgii Dziecięcej.
2027/201/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju poprzez zakończenie działalności: 1) Zakładu Anatomii Patologicznej, 2) Poradni Pediatrycznej (Neonatologicznej).
2028/201/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
2032/201/II/2004 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach
2034/201/II/2004 zawarcia z Powiatem Raciborskim porozumienia dotyczącego przekazania Województwu Śląskiemu do prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej.
2035/201/II/2004 zawarcia z Powiatem Raciborskim porozumienia dotyczącego przekazania Województwu Śląskiemu do prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
2036/201/II/2004 zmiany uchwały Nr 1893/196/196/II/2004 z dnia 26.10.2004 r. dotyczącej odwołania Pana Bernarda Dobrosza ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
2037/201/II/2004 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
2038/201/II/2004 zawarcia aneksu do Porozumienia z Gminą Pyskowice dotyczącego współpracy w przygotowaniu dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej z pętlami indukcyjnymi wraz z ewentualną zmianą geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 (ul. Gliwicka) z droga powiatową nr 00-17 (ul. Gliwicka/Wyzwolenia) i drogą krajową nr 94 (obwodnica miejska) w Pyskowicach
2039/201/II/2004 zawarcia Umowy o szczegółowych warunkach wykonania - w zakresie zadań dogrywkowych- umowy z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie realizacji wspólnej inwestycji – zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna” realizowanego w ramach dotacji z programu PHARE CBC PL/CZ 2000.
2040/201/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 536/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Gminą Gaszowice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2041/201/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 906/IW/2004 z 2.08.2004 r. z Powiatem Tarnogórskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2042/201/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 908/IW/2004 z 2.08.2004 r. z Powiatem Cieszyńskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2043/201/II/2004 zawarcia Aneksu nr 2do Porozumienia nr 1424/KT/2004 (Or.I.2222/602/03) z dnia 17.12.203 dotyczącego współfinansowania przez Gminę Pawłowice zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 933 z ul. Zjednoczenia w m. Pawłowice”
2044/201/II/2004 zawarcia umowy z Politechniką Śląska na wykonanie opracowani pt. „Koncepcja reaktywacji połączenia kolejowego na trasie Gliwice – Bytom”
2045/201/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 887/IW/2004 z 07.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2046/201/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 913/IW/2004 z 20.08.2004 r. z Powiatem Będzińskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2047/201/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 904/IW/2004z 30.07.2004 r. z Miastem Zabrze dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
2048/201/II/2004 rozdysponowania środków, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględnione w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004.
2049/201/II/2004 rozdysponowania środków na budowę zbiorników małej retencji, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy i osoby fizyczne uwzględnione w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004.
2050/201/II/2004 zakupu sprzętu komputerowego za środki FOGR
2051/201/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 871/154/II/2004 z dnia 4 czerwca 2004 w sprawie przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004.
2052/201/II/2004 wyrażenia zgody na zakup systemu wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu „Ratusz”, obejmującego oprogramowanie finansowe oraz rejestr opłat lokalnych, autorstwa firmy Rekord z siedzibą w Bielsku - Białej ul. Kasprowicza 5.
2053/201/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czechowicach - Dziedzicach, na rzecz Powiatu Bielskiego
2054/201/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia darowizny od spółki akcyjnej Węglokoks S.A. w postaci 100 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713