Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:03:10

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 196 z dnia 26 października 2004

Nr uchwałyW sprawie
1812/196/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
1897/196/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 897/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Żory dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1898/196/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Pilica
1899/196/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego współpracy przy realizacji zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego chodnika wzdłuż DW 935 od km 57+177 do km 59+330 w m. Pszczyna Osiedle Stara Wieś.
1900/196/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 580/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Wodzisław Śląski dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1901/196/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 562/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Miastem Cieszyn dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1902/196/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 575/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Gminą Gorzyce dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1903/196/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Żywcu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa parkingu na terenie poprzemysłowym po dawnej Fabryce Wtryskarek w Żywcu”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1904/196/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Będzinie na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem dróg na Osiedlu Rzemieślniczym” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1905/196/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta Rybnik na realizację zadania inwestycyjnego p.n. - Modernizacja Hotelu „Olimpia” w Rybniku finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1908/196/II/2004 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku Białej
1909/196/II/2004 przyznania Zakładowi Aktywności Zawodowej CARITAS Archidiecezji Katowickiej w Mikołowie Borowej Wsi dodatkowej kwoty 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności usługowo-rehabilitacyjnej w 2004r. – w związku ze zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych do 29 oraz na pokrycie kosztów szkoleń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem osób niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy
1910/196/II/2004 określenia sposobu zagospodarowania składników majątku trwałego we władaniu Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie w związku z likwidacją jednostki.
1911/196/II/2004 zmiany uchwały Nr 837/153/II/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie środków trwałych we władaniu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zbędnych dla prowadzonej działalności statutowej jednostki
1913/196/II/2004 przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakończenia likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Katowickie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Katowicach”.
1914/196/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 1220/166/II/04 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla powiatowych funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
1915/196/II/2004 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie arkuszy ortofotomapy z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na rzecz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
1916/196/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny części nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Raciborzu, na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
1917/196/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Częstochowie, stanowiącej własność Województwa Śląskiego - służebnością drogi koniecznej na rzecz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
1918/196/II/2004 sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
1919/196/II/2004 darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Gminy Częstochowa
1920/196/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.4 – Kultura
1921/196/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.5.1 – Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa
1922/196/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Rudzie Śląskiej na realizację zadania inwestycyjnego p.n. - „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta poprzez tworzenie warunków do budowy dzielnicowego Centrum Rekreacyjno – Handlowego w dzielnicy Ruda” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1923/196/II/2004 zatwierdzenia zaktualizowanych po Oświadczeniu stron załączników Nr 6 i Nr 7 do Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004
1926/196/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713