Czas wygenerowania treści 2020-10-20 05:32:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 181 z dnia 7 września 2004

Nr uchwałyW sprawie
1525/181/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Śląskiemu Szpitalowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1526/181/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1527/181/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Bielsku – Białej, na rzecz Gminy Bielsko - Biała
1528/181/II/2004 powołania międzywydziałowej komisji do przekazania nieruchomości zgodnie treścią umowy użyczenia ruchomości i nieruchomości w Jeziorowicach zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Zawierciańskim w dniu 17.08.2004 r.
1529/181/II/2004 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Pyrzowicach, stanowiącej własność Województwa Śląskiego
1530/181/II/2004 zmiany treści pełnomocnictwa Nr 98/ 2003 udzielonego Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Nieruchomości Panu Czesławowi Kozakowi.
1531/181/II/2004 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
1532/181/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1533/181/II/2004 upoważnienia dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do wyboru biegłych rewidentów w celu przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych za 2004 rok
1534/181/II/2004 badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2004 rok przez biegłych rewidentów
1535/181/II/2004 przyznania stowarzyszeniu : „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu – Zdroju”, ul. Wielkopolska 1a, 44-335 Jastrzębie - Zdrój kwoty 206.572,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote) na dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1536/181/II/2004 odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
1537/181/II/2004 powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
1538/181/II/2004 odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
1539/181/II/2004 powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
1541/181/II/2004 wyrażenia zgody na wydzierżawienie środka trwałego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1542/181/II/2004 zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w latach 2004-2005
1543/181/II/2004 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”.
1544/181/II/2004 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”.
1545/181/II/2004 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”.
1546/181/II/2004 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”.
1547/181/II/2004 ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przewidzianą do zajęcia pod budowę „Północnej obwodnicy Pszczyny”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713